Nowe Prawo zamówień publicznych zacznie obowiązywać 1 stycznia 2021 r. Jak przygotować się na ich wejście w życie? Zapraszamy na cykl pięciu szkoleń organizowanych przez firmę Abrys.

Przypomnijmy, że 14 października 2019 r. Andrzej Duda, Prezydent RP podpisał ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych. Zakres zmian przewidziany w nowym P.z.p. jest bardzo szeroki. Celem wdrażanych zmian jest całościowe uregulowanie problematyki zamówień publicznych, tj. umów o charakterze odpłatnym zawieranych pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami, których przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego robót budowlanych, dostaw lub usług od wybranego wykonawcy. Jakie nowe obowiązki bądź uprawnienia wprowadzają przepisy ustaw będzie można dowiedzieć się z cyklu szkoleń organizowanych on-line przez firmę Abrys na temat prawa zamówień publicznych. Szkolenia przeprowadzi Konrad Różowicz, prawnik z Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski&Partners.

Odbiorcy szkoleń

Głównym celem realizacji pięciu szkoleń jest dostarczenie uczestnikom najbardziej aktualnej wiedzy oraz praktycznych wskazówek z zakresu prawa zamówień publicznych. Do udziału zapraszamy przedstawicieli wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej. Zapraszamy również specjalistów ds. zamówień publicznych, członków komisji przetargowych, wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne w rozmaitych obszarach oraz audytorów i pracowników do spraw kontroli zamówień.

Tematyka szkoleń

W sumie od 28 września do 1 grudnia odbędzie się pięć spotkań. Każde na inny temat. Na trzech pierwszych (28 września, 14 października oraz 23 października) omówimy zamówienia podprogowe, zamówienia bagatelne oraz zamówienia o wartości krajowej. Wskażemy też najważniejsze różnice pomiędzy udzielaniem zamówień o wartości krajowej a nabywaniem świadczeń o wartości unijnej. Przedstawimy też nowe obowiązki sprawozdawczo-ewidencyjne po stronie zamawiającego, roczne plany zamówień wg. zmodyfikowanych zasad, identyfikację zamówień, ich podział albo konsolidację. Zaprezentujemy zamówienia odmienne rodzajowo a wybór odpowiedniego reżimu proceduralnego, reguły szacowania wartości zamówienia, a także opis przedmiotu zamówienia w ramach SWZ oraz Opisu potrzeb i wymagań. Przybliżymy też temat związany z wyłączeniem się z udziału w postępowaniu. Na szkoleniu omówiony zostanie też temat związany z badaniem i oceną ofert w nowym P.z.p. (m.in. zabezpieczenie oferty wadium na nowych zasadach czy unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).

Kolejne dwa szkolenia, które odbędą się 17 listopada i 1 grudnia, będą skierowane do specjalistów. Pierwsze przybliży zagadnienia zamówienia w branży gospodarki odpadami komunalnymi w nowym P.z.p. (tematyka obejmie m.in podział i konsolidację zamówień w branży odpadowej w nowym P.z.p., instrumenty uelastyczniania realizacji zamówień dot. usług z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi i umowy na usługi odpadowe w świetle wymogów nowego P.z.p. oraz nowelizacji u.c.p.g. z 2019 r.). Drugie szkolenie skierowane będzie do branży budowlanej (przedstawimy tam m.in. mechanizmy uelastyczniania zamówień na roboty budowlane oraz tryby szczególne w perspektywie zamówień na roboty budowlane, przesłanki eliminacyjne w perspektywie zamówień w branży budowlanej czy obowiązki kontraktowe z perspektywy zamówień z branży budowlanej – od waloryzacji do ograniczeń w nakładaniu kar umownych)

Skorzystaj z promocji

Szkolenia przeprowadzone będzie w formie on-line (po ok. 3-4 godziny), podczas których uczestnicy będą mogli na bieżąco mogą zadawać pytania wykładowcy. Zapraszamy do skorzystania z wybranego pakietu szkoleń zaprezentowanego na stronie pzp.abrys.pl, dzięki temu będzie można otrzymać korzystny rabat.

Czytaj więcej

Skomentuj