Cedzyna pod Kielcami, Poznań, Lublin i Kraków – to kolejne etapy cyklu konferencji szkoleniowych dla samorządowców zainteresowanych ubieganiem się o środki pomocowe z Unii Europejskiej, które zorganizował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Następne etapy cyklu szkoleniowego to Wrocław i Gdańsk. Zaproszenia do przedstawicieli wszystkich samorządów w poszczególnych województwach wysyłane są bezpośrednio z Narodowego Funduszu. Konferencje organizowane są we współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Związkiem Powiatów Polskich i dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ).

Głównym tematem konferencji szkoleniowych jest przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw komunalnych do aplikowania o środki dostępne w latach 2007-2013 z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w priorytetach szczególnie interesujących samorządy: w gospodarce wodno-ściekowej (priorytet I) w zagospodarowaniu odpadów komunalnych i niebezpiecznych (priorytet II) oraz w termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej (działanie 9.3 w priorytecie IX). Tematy szkoleń są dobrane nieprzypadkowo: Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej są obecnie na etapie oceny wniosków złożonych w pierwszym konkursie w ramach PO IiŚ, a od 1 sierpnia do 1 września br. trwać będzie nabór wniosków w drugim konkursie I i II priorytetu. Przygotowywany jest także konkursowy nabór wniosków w IX priorytecie. Praktycznym elementem szkoleń są prezentacje dotyczące zasad naboru wniosków w trybie konkursowym, warunków udziału w konkursach, kryteriów oceny wniosków, innych elementów procedury konkursowej a także wskazówki dotyczące prawidłowego przygotowania wniosku i projektu w poszczególnych priorytetach.

Szkoleniowy charakter spotkań jest okazją do bezpośredniego kontaktu z ekspertami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, którzy na co dzień zajmują się pomocą w przygotowaniu i oceną wniosków aplikacyjnych składanych w konkursach organizowanych w ramach naboru do poszczególnych priorytetów PO IiŚ.

Narodowy Fundusz, który za rok obchodzić będzie 20-lecie istnienia, jest największą w Polsce instytucją wdrażającą priorytety ekologiczne Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2013. Jako instytucji już sprawdzonej w obsłudze pieniędzy z Unii Europejskiej (w latach 1999-2006) powierzono nam wdrażanie rekordowej ilości priorytetów i działań PO IiŚ i obarczono odpowiedzialnością za efektywne wykorzystanie ponad 5 mld euro w latach 2007-2013.

źródło: NFOŚiGW

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj