Na mocy unijnej dyrektywy do końca roku Polska ma wypełnić cel indykatywny. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej alarmuje, że jest ryzyko, iż Polska nie zrealizuje zobowiązań akcesyjnych w zakresie OZE na rok 2010.

Polska swój cel w zakresie rozwoju wykorzystania energii odnawialnej przyjęła na mocy Traktatu Akcesyjnego, zobowiązując się, że w 2010 roku 7,5% energii w krajowym bilansie zużycia energii elektrycznej brutto pochodzić będzie ze źródeł odnawialnych (państwa członkowskie przyjęły cele w zakresie OZE na mocy Dyrektywy 2001/77/WE).

Tymczasem na koniec roku 2009 udział energii odnawialnej w krajowym zużyciu energii elektrycznej brutto wyniósł na koniec 2009 roku ok. 5,5% zamiast zakładanych 7,5% – wszystkie źródła OZE wygenerowały ok. 8,6 TWh energii elektrycznej, przy zużyciu energii elektrycznej brutto na poziomie 149 TWh.

Istnieje poważna obawa, że cel w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej przyjęty przez Polskę na 2010 rok nie będzie osiągnięty. Przy krajowym zużyciu energii elektrycznej brutto za rok 2009 brakuje ok. 2,5 TWh energii elektrycznej wytworzonej w OZE.

W sytuacji, gdyby zapotrzebowanie na energię nie spadło tak drastycznie, jak miało to miejsce w 2009 roku, tylko utrzymało się na poziomie 118 TWh, to wówczas niedobór energii z OZE wyniósłby jeszcze więcej w stosunku do wyznaczonych prawem unijnym celów.

Większość energii z OZE pochodzi z dużych systemowych elektrowni stosujących współspalanie. Współspalanie biomasy z węglem w elektrowniach systemowych i w elektrociepłowniach daje obecnie w Polsce 4,2 TWh. Elektrownie wodne dostarczają 2,4 TWh, z wiatru produkowana jest 1 TWh energii elektrycznej, reszta energii odnawialnej pochodzi ze spalania biomasy i biogazu w źródłach małych i elektrociepłowniach przemysłowych.

Sytuacja, z którą będziemy mieli do czynienia za niespełna pół roku będzie najprawdopodobniej jeszcze gorsza. Od 1 stycznia 2011 roku Polska powinna zacząć realizować cel obligatoryjny tak, by doprowadzić do 15% udziału energii wytwarzanej z OZE w całej energii pierwotnej w roku 2020.

Przedstawiciele branży energetycznej są poważnie zaniepokojeni, czy założone cele uda się osiągnąć.

Zasady osiągnięcia celu obligatoryjnego w zakresie wykorzystania energii odnawialnej precyzyjnie określa Dyrektywa 2009/28/WE. Pierwszym z zadań jest opracowanie Krajowego Planu Działań w zakresie OZE (KPD). Ze względu na zakwestionowanie pierwszej wersji dokumentu, Polsce przedłużono termin przesłania KPD z 30 czerwca 2010 roku, na koniec sierpnia, a Ministerstwo Gospodarki przystąpiło do wprowadzania poprawek.

W przypadku nieosiągnięcia celu obligatoryjnego negatywne skutki finansowe możemy odczuć  jako kraj przy  pierwszej weryfikacji stanu zaawansowania realizacji KPD w 2012 roku.

Źródło: PSEW

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj