Czterdzieści cztery polskie miasta biorą udział w specjalnym projekcie Ministerstwa Środowiska, w ramach którego powstaną plany adaptacji do zmian klimatu. Chodzi o to, aby miejscowości były gotowe m.in. na podtopienia, susze, upały czy gwałtowne burze.

O zmianach klimatycznych w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców rozmawiano podczas warsztatów Ministerstwa Środowiska. Eksperci-wykonawcy opracowania spotkali się z urzędnikami, aby zdiagnozować najważniejsze wyzwania samorządów w tej kwestii.

Jeden z najważniejszych problemów występujących w miastach to podtopienia i zniszczenia spowodowane przez nawalne deszcze. Często połączone z burzami, należą do najczęściej występujących ekstremalnych zjawisk pogodowych. Wywołują one poważne straty materialne związane między innymi z podtopieniami dróg, budynków prywatnych i obiektów publicznych. Trudno jest im przeciwdziałać, gdyż systemy odprowadzania wód opadowych często nie są dostosowane postępującej zabudowy miasta (uszczelnienia zlewni) a jednorazowa wielkość opadów przekracza założenia projektowe. Niezbędny jest rozwój infrastruktury pozwalającej na retencjonowanie wód opadowych. Tam, gdzie możliwości retencjonowania są ograniczone, wskazana jest modernizacja systemu odwodnienia do prognozowanych warunków klimatycznych.

Z analiz ekspertów wynika, że w dużych miastach sektorami gospodarczymi najbardziej wrażliwymi na zmiany klimatu są: gospodarka wodna, transport i energetyka. Natomiast w sferze społecznej najpoważniejszym wyzwaniem jest ochrona zdrowia ludzi.

Dużym problemem jest zła jakość powietrza, podczas tegorocznej zimy wiele miast borykało się ze smogiem. Dodatkowo, w niektórych miastach, jako wrażliwe na warunki klimatyczne sektory wskazywane były turystyka i bioróżnorodność.

Miasta diagnozują najpoważniejsze problemy wynikające z występowania ekstremalnych zjawisk atmosferycznych. Realizowany projekt ma ocenić ich podatność na zmiany klimatu – wrażliwość i potencjał adaptacyjny – oraz wskazać działania adaptacyjne w czterech najbardziej wrażliwych sektorach. Celem projektu jest zwiększenie odporności miast na zmiany klimatu. Projekt „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” będzie realizowany do 2019 roku. Obecnie trwa drugi etap (ocena podatności), którego zakończenie planowane jest we wrześniu 2017 roku.

Czytaj więcej

Skomentuj