Unia Europejska przyjęła nową dyrektywę w sprawie jakości powietrza, zaostrzając obecne przepisy dotyczące limitów zawartości w powietrzu cząsteczek niebezpiecznych dla zdrowia.

– Unia Europejska uczyniła w dniu dzisiejszym decydujący krok w walce z najważniejszą przyczyną problemów związanych ze środowiskiem naturalnym i zdrowiem. Obywatele Europy niepokoją się zanieczyszczeniem powietrza. Nowa dyrektywa w sprawie jakości powietrza wychodzi naprzeciw tym obawom poprzez ustanowienie ambitnych, lecz realistycznych norm dotyczących zanieczyszczenia pyłem PM2,5 w Unii Europejskiej – mówi  komisarz ds. środowiska Stavros Dimas.

Ustalenie norm służących zmniejszeniu stężenia pyłu

Przyjęta w dniu dzisiejszym dyrektywa w sprawie jakości powietrza łączy w sobie elementy czterech dyrektyw i jednej decyzji Rady. Określono w niej normy i docelowe terminy zmniejszenia stężenia drobnych cząstek pyłu, które wraz z większymi cząstkami, określanymi jako PM10 i objętymi już przepisami prawnymi, stanowią dla zdrowia ludzi jeden z najniebezpieczniejszych czynników zanieczyszczających.

Zgodnie z dyrektywą,  państwa członkowskie są zobowiązane do zmniejszenia do 2020 r. narażenia na działanie pyłu PM2,5 na obszarach miejskich o średnio 20 proc. w porównaniu z poziomem z roku 2010. Na obszarach tych poziom należy zredukować do 2015 r. do wartości poniżej 20 mikrogramów/m3. Na całym swoim terytorium państwa członkowskie będą zmuszone do przestrzegania dopuszczalnej wartości dla PM2,5 wynoszącej maksymalnie 25 mikrogramów/m3. Wartość ta musi zostać osiągnięta  do 2015 r., a w miarę możliwości  – do roku 2010.

Większa elastyczność norm dotyczących jakości powietrza

W nowej dyrektywie wprowadzono nowe cele dotyczące pyłu PM2,5, lecz nie zmieniono obowiązujących norm w zakresie jakości powietrza. Państwa członkowskie mogą jednak w bardziej elastyczny sposób dążyć do osiągnięcia zgodności z niektórymi normami w dziedzinach, w których napotykają w tym względzie na trudności.  Osiągnięcie docelowych wartości dopuszczalnych dla PM10 okazuje się dużym wyzwaniem dla 25 z 27 państw członkowskich UE, w których na co najmniej części terytorium wartości te są przekroczone.

Termin osiągnięcia zgodności z normami dotyczących PM10 może zostać przedłużony o trzy lata po wejściu w życie dyrektywy (połowa roku 2011) lub, w przypadku dwutlenku azotu i benzenu, o maksymalnie pięć lat (2010-2015) pod warunkiem, że w pełni wdrożono odnośne unijne instrumenty prawne, takie jak dyrektywa dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli oraz że podjęto wszystkie stosowne środki służące ograniczeniu zanieczyszczeń. W dyrektywie zawarto wykaz środków, które należy wziąć pod uwagę.

Nowa dyrektywa w sprawie jakości powietrza jest jednym z kluczowych elementów strategii tematycznej dotyczącej zanieczyszczenia powietrza, przyjętej przez Komisję we wrześniu 2005 r. W dyrektywie określono cele służące poprawie zdrowia ludzi i stanu środowiska naturalnego do 2020 r.

Dyrektywa zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE w maju 2008 r., wraz z deklaracją Komisji na temat postępów w planowaniu i podejmowaniu dalszych działań na rzecz ograniczania emisji z różnych źródeł.

Przepisy unijne regulują już kwestię emisji spalin przez pojazdy lekkie, jakkolwiek Komisja przedstawiła w grudniu 2007 r. wniosek legislacyjny w sprawie zwiększenia skuteczności unijnych przepisów dotyczących emisji przemysłowych oraz wniosek w sprawie ograniczenia emisji spalin przez pojazdy ciężarowe.

źródło: ec.europa.eu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj