Od dwóch lat Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje konkurs EkoAktywni.

Konkurs skierowany jest do prowadzących działalność proekologiczną na terenie województwa śląskiego organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji) oraz grup nieformalnych (np. szkolnych grup ekologicznych, kół i innych), realizujących programy z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, profilaktyki zdrowotnej dzieci z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska. Jego głównym celem jest zachęcenie organizacji do zwiększonej aktywności.

Zgłoszenia organizacji w tegorocznej edycji konkursu dokonywać mogą wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast i gmin. Zakłada się przyznanie ok. 50 nagród lub wyróżnień. Ocenie Jury podlegać będą realizowane projekty i programy, uzyskane efekty, aktywizowanie społeczności lokalnych, kreowanie liderów.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres WFOŚiGW, Katowice 40-035, ul. Plebiscytowa 19 w terminie do 14 maja 2010 roku z dopiskiem EkoAktywni’2010.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie laureatom finansowych nagród planowane jest w czerwcu.

źródło: WFOŚiGW w Katowicach

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj