Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW zapowiada dofinansowania na ekologiczny transport. – Planowane dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Funduszu Niskoemisyjnego Transportu to 9 mld zł – mówi.

Rynek elektromobilności nie rozwinie się bez aktywnego wsparcia państwa i dialogu z branżą. Jakie działania NFOŚiGW realizuje w tym zakresie?

Narodowy Fundusz już od prawie 29 lat wspiera rozmaite przedsięwzięcia służące ochronie środowiska. Jednym z takich obszarów jest transport niskoemisyjny, który jest w zainteresowaniu NFOŚiGW od kilku, a nawet kilkunastu lat. Oprócz korzyści środowiskowych rozwój elektromobilności w Polsce to szansa na wzrost innowacyjności naszej gospodarki. Elektromobilność tworzy na nowo rynek i przestrzeń działania dla rozwoju bezemisyjnego transportu.

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Transportu do 2020 r., która wyznacza najważniejsze kierunki rozwoju transportu w Polsce, oraz po analizie dostępności na naszym rynku możliwych technologii stosowanych w transporcie publicznym Ministerstwo Środowiska – w uzgodnieniu z Narodowym Funduszem – zaproponowało wdrożenie projektów polegających na zakupie autobusów bezemisyjnych.

NFOŚiGW opracował i rozpoczął wdrażanie programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 2) GEPARD – Bezemisyjny transport publiczny, którego głównym celem jest poprawa jakości powietrza.

Chciałbym przy tym podkreślić, że jesteśmy w bliskim kontakcie, zarówno z branżą, jak i z administracją centralną, tzn. oprócz Ministerstwa Środowiska to także resorty energii oraz rozwoju. Wszyscy interesariusze biorą czynny udział w ustalaniu, na co mają być przeznaczane pieniądze z Funduszu.

Do kogo adresowany jest ten program?

Emisje zanieczyszczeń z transportu są najbardziej odczuwalne na terenach zurbanizowanych. Obszary miejskie są szczególnie narażone na zanieczyszczenia związane z niską emisją. Przy tym należy również podkreślić, że na tych terenach zamieszkuje znacznie większa liczba ludności, gdyż w miastach jest największa gęstość zaludnienia.

Skierowanie pomocy w kierunku rozwoju elektromobilności będzie dotyczyć przede wszystkim miast, w związku z czym oprócz walorów prośrodowiskowych będzie miało także znaczenie społeczne, gdyż poprzez ograniczenie tego zanieczyszczenia powietrza w ośrodkach zurbanizowanych program ten wpłynie pozytywnie także na poprawę zdrowia mieszkańców.

Planowane jest dofinansowywanie przedsięwzięć zmierzających do obniżenia zużycia energii i paliw w publicznym transporcie zbiorowym w miastach – zarówno tych dotyczących taboru, polegających na zakupie nowych autobusów elektrycznych oraz szkoleniu kierowców pojazdów publicznego transportu zbiorowego z obsługi bezemisyjnego taboru, jak i tych dotyczących infrastruktury i zarządzania, a zatem polegających na modernizacji lub budowie stacji ładowania pojazdów publicznego transportu zbiorowego w zakresie dostosowania do autobusów elektrycznych. Przy czym – dodajmy – stacja ładowania wykorzystywana będzie wyłącznie do obsługi publicznego transportu zbiorowego.

A o jakich wielkościach środków na ten cel mówimy?

Budżet w ramach programu priorytetowego GEPARDBezemisyjny transport publiczny wynosi 200 mln zł, w tym 41 mln zł zarezerwowano na bezzwrotną formę dofinansowania, a 159 mln zł na zwrotne formy dofinansowania. Obecnie trwają prace nad szacowaniem budżetu na dofinasowanie przedsięwzięć w ramach Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT). Planowane dofinasowanie przedsięwzięć w ramach FNT to 9 mld zł, a w tym po połowie na bezzwrotne i zwrotne formy dofinansowania.

W ramach współpracy w zakresie organizowanego przez NCBiR programu „Bezemisyjny Transport Publiczny” NFOŚiGW przygotowuje program priorytetowy GEPARD II Część 1) „Wspieranie innowacyjnych rozwiązań w zakresie transportu bezemisyjnego”. Zarezerwowany budżet programu wynosi do 2,2 mld zł, w tym: do 1 mld zł jako bezzwrotna forma dofinansowania i do 1,2 mld zł jako zwrotna forma dofinansowania.


Z Arturem Michalskim, wiceprezesem Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, rozmawiała Katarzyna Błachowicz, redaktor prowadząca miesięcznik “Energia i Recykling”.

Pełna wersja wywiadu dostępna jest w lutowym miesięczniku “Energia i Recykling”.

Czytaj więcej

Skomentuj