„Czysta planeta dla wszystkich” to tytuł przyjętej 28 listopada przez Komisję Europejską strategii. Celem jej jest neutralność emisji do 2050 r.

Jak zaznacza KE, długoterminowa wizja strategiczna ma służyć rozwijaniu się dostatniej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki. Europa może przewodzić w dążeniu do osiągnięcia tych celów wdrażając inwestycje w realistyczne rozwiązania technologiczne, wzmocnienie pozycji obywateli i dostosowanie działań politycznych w ważnych obszarach, tj. polityka przemysłowa, finanse i badania naukowe. KE podkreśla również, że w całym procesie istotne jest zagwarantowanie sprawiedliwości społecznej.

– Nie możemy bezpiecznie żyć na naszej planecie, jeśli jej klimat wymyka się nam spod kontroli. Nie oznacza to jednak, że aby ograniczyć emisje, musimy obniżyć standard życia Europejczyków. W ostatnich latach udowodniliśmy, że można ograniczać emisje, jednocześnie budując dobrobyt, tworząc wysokiej jakości lokalne miejsca pracy i poprawiając jakość życia obywateli. Europa będzie z pewnością dalej się zmieniać. Nasza obecna strategia dowodzi, że do 2050 r. możemy realistycznie oczekiwać, że Europa będzie zamożna i neutralna dla klimatu. Żaden Europejczyk ani region nie może przy tym pozostać w tyle – powiedział Maroš Šefčovič wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.

Europa nie może pozostać w tyle

Z kolei Miguel Arias Cañete, komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej poinformował, że UE rozpoczęła już proces modernizacji i transformacji, aby stać się gospodarką neutralną dla klimatu, a dzisiaj stawiamy kolejny krok.

– Proponujemy, aby Europa stała się pierwszą dużą gospodarką świata, która do 2050 r. będzie neutralna dla klimatu – podkreśla komisarz. Jego zdaniem neutralność klimatyczna jest niezbędna, możliwa i leży w interesie Europy. Konieczne jest zatem osiągnięcie długoterminowych celów w zakresie temperatury określonych w porozumieniu paryskim. A umożliwią to nowoczesne technologie, również te, które są prawie gotowe do wdrożenia. Według Miguel Arias Cañete w interesie Europy jest zatem wyeliminowanie wydatków na import paliw kopalnych i inwestowanie w poprawę codziennego życia wszystkich Europejczyków. A żaden Europejczyk ani region nie może przy tym pozostać w tyle.

– UE będzie wspierać tych, którzy będą musieć ponieść koszty tej transformacji, tak abyśmy wszyscy byli gotowi na nowe warunki gospodarki neutralnej klimatycznie – powiedział Miguel Arias Cañete.

Violeta Bulc, Komisarz ds. transportu podkreśliła natomiast, ze w drodze do neutralności emisji należy kłaść nacisk na rozwój niskoemisyjnych i bezemisyjnych pojazdów oraz zwiększyć przepustowości sieci kolejowej, a także rozwijać alternatywne paliwa i inteligentną infrastrukturę.

Siedem strategicznych obszarów

Wizja przyszłości neutralnej dla klimatu jest zgodna z celem porozumienia paryskiego czyli utrzymaniem wzrostu temperatury znacznie poniżej 2°C i próbą obniżenia tego wzrostu do poziomu 1,5°C.

Jak informuje Komisja Europejska w ramach strategii długoterminowej przeanalizowano szereg możliwości dostępnych dla państw członkowskich. Zbadano, w jaki sposób możliwości te mogą przyczynić się do modernizacji gospodarki i poprawić jakość życia Europejczyków. Strategia ma też poprawić konkurencyjność gospodarki i przemysłu UE na rynkach światowych, zapewniając Europie wysokiej jakości miejsca pracy i zrównoważony wzrost.

Gospodarka neutralna dla klimatu wymaga wspólnych działań w siedmiu obszarach strategicznych takich jak: efektywność energetyczna; energia ze źródeł odnawialnych; czysta, bezpieczna i oparta na sieci mobilność; konkurencyjny przemysł i gospodarka o obiegu zamkniętym; infrastruktura i połączenia międzysystemowe; biogospodarka i naturalne pochłaniacze dwutlenku węgla; wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla w celu rozwiązania problemu pozostałych emisji.

Jaka przyszłość Europy?

Komisja Europejska zwraca się do Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego o rozważenie wizji Europy neutralnej dla klimatu do 2050 r. Aby przygotować szefów państw i rządów UE na posiedzenie Rady Europejskiej 9 maja 2019 r. w Sybinie nt. przyszłość Europy. Ogólnoeuropejska dobrze przygotowana debata powinna pozwolić UE na przyjęcie i przedłożenie na początku 2020 r. ambitnej strategii na potrzeby Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu, zgodnie z założeniami porozumienia paryskiego.

Do końca 2018 r. państwa członkowskie mają przedłożyć KE projekty krajowych planów, które mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów w zakresie klimatu i energii na 2030 r. Plany te powinny być ukierunkowane przyszłościowo i powinny uwzględniać strategię długoterminową UE. Ponadto coraz więcej regionów, gmin i stowarzyszeń branżowych opracowuje własne wizje na 2050 r., które wzbogacą debatę i pozwolą ukształtować europejską odpowiedź na globalne wyzwanie dotyczące klimatu.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj