Komisja Europejska ustanowiła nową, doroczną nagrodę dla europejskiej zielonej stolicy roku. Będzie ona przyznawana miastu najbardziej przyjaznemu dla środowiska.

Miasta mogą zgłaszać swoje kandydatury do tytułu europejskiej zielonej stolicy roku 2010 i 2011 wypełniając wniosek online. O tytuł mogą rywalizować wszystkie miasta liczące powyżej 200 tysięcy mieszkańców. Jury wybierze zwycięzców na lata 2010 i 2011 w kolejnych miesiącach tego roku. Nagroda ma na celu wsparcie europejskich miast w ich dążeniu do stania się bardziej atrakcyjnymi i zdrowszymi – miejscami, w których „da się żyć”.

– Mam nadzieję, że ta nagroda zachęci samorządy i władze lokalne do działań na rzecz poprawy warunków życia w europejskich miastach. Już teraz wiele miast jest bardzo zaangażowanych w ochronę środowiska. Ufam, że nagroda zachęci kolejne do pójścia w ich ślady – mówi Stavros Dimas, komisarz ds. środowiska.

Poczynając od 2010 r. corocznie jedno europejskie miasto będzie wybierane jako europejska zielona stolica roku. Nagrodę otrzyma miasto, które konsekwentnie dąży do osiągnięcia wysokich standardów ochrony środowiska i jest trwale zaangażowane w ambitne inicjatywy na rzecz poprawy stanu środowiska oraz zrównoważonego rozwoju, a dzięki promowaniu swoich najlepszych rozwiązań może być wzorem i inspiracją dla innych europejskich miast.

Nagroda dla europejskiej zielonej stolicy roku została pomyślana jako inicjatywa wspierająca i wynagradzająca wysiłki w tej dziedzinie. Będzie ona dowodem, że dane miasto stara się rozwiązywać problemy dotyczące środowiska, i że robi to skutecznie, dzięki czemu zapewnia lepszą jakość życia swoim mieszkańcom i ogranicza obciążenie, jakie stanowi dla globalnego środowiska naturalnego. Nagroda jest zachętą dla miast do wzajemnego inspirowania się i wymiany najlepszych praktyk w ramach przyjacielskiej rywalizacji.

W staraniach o nagrodę mogą brać udział miasta z 27 państw członkowskich, a także miasta z krajów kandydujących (Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii i Chorwacja) i kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Norwegia i Liechtenstein). Wszystkie miasta Unii Europejskiej o liczbie mieszkańców powyżej 200 tysięcy mogą zgłaszać swoje kandydatury do nagrody wypełniając odpowiedni wniosek online. Kandydatury będą oceniane na podstawie kryteriów związanych z ochroną środowiska, w tym kryteriów dotyczących zmian klimatu, kwestii transportowych, ochrony powietrza i wody oraz gospodarki odpadami. Termin zgłaszania kandydatur do tytułu za lata 2010 i 2011 upływa 1 października 2008 r. Decyzja jury zapadnie w późniejszym terminie przed końcem tego roku.

W skład jury wchodzą przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, inicjatywy Samorządy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (ICLEI – Local Governments for Sustainability), Europejskiej Federacji Transportu i Środowiska (T&E), Związku Stolic Unii Europejskiej oraz Komitetu Regionów.

Nagroda dla europejskiej zielonej stolicy roku jest wynikiem inicjatywy podjętej przez miasta z ekologiczną wizją. Koncepcja nagrody pojawiła się po raz pierwszy podczas spotkania, które odbyło się 15 maja 2006 r. w Tallinie z inicjatywy byłego burmistrza estońskiej stolicy Jüri Ratasa. Piętnaście europejskich miast oraz stowarzyszenie miast Estonii podpisało wówczas porozumienie w sprawie ustanowienia nagrody. Obecnie inicjatywę tę popiera ponad 40 miast, w tym 21 unijnych stolic.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj