– Polska zabiega o finansowanie rewitalizacji w przyszłej perspektywie finansowej, jest to dla nas oczywiste i korzystne. Także Komisja Europejska i większość państw członkowskich przywiązuje do tego bardzo dużą wagę – powiedział Krzysztof Hetman, wiceminister rozwoju regionalnego na konferencji „Zarządzanie i koordynacja wybranych polityk miejskich na obszarach rewitalizowanych”.

Odbyła się ona 22-23 kwietnia 2010 r. w Warszawie.

– Dyskusja nad kwestami finansowymi na dobrą sprawę rozpoczyna się w przyszłym roku. Jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji, że będziemy obejmować wtedy prezydencję w Radzie Europejskiej – powiedział wiceminister Hetman. – W przyszłym roku Komisja Europejska ma przedstawić pierwszy wzór rozporządzeń unijnych na lata 2014-20. Wtedy będzie możliwe rozpoczęcie architektury, przygotowania programów operacyjnych na poziomie krajowym – dodał wiceminister.

Polityka miejska znajduje się w centrum zainteresowania zarówno polityki przestrzennej kraju, która jest określana w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, oraz polityki regionalnej, która jest zdefiniowana w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. – Oba dokumenty są przygotowywane równolegle w Ministerstwie. KSRR jest już prawie na ukończeniu. W tej chwili trwają prace podsumowujące, odbędą się jeszcze szeroko zakrojone konsultacje społeczne w całym kraju – zapowiedział K. Hetman.

W celu II KSRR który brzmi „Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych” znalazło się działanie: „Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze”. Do najważniejszych zagadnień, które powinny być brane pod uwagę będzie należało wsparcie kompleksowych programów rewitalizacyjnych.

– Większość miast w Polsce takie programy ma bądź powinna mieć, bo posiadanie kompleksowego programu determinuje sukces w tym obszarze. Taki program powinien obejmować zagadnienia infrastrukturalne, gospodarcze i społeczne na danym terenie – powiedział wiceminister Hetman. – Zależy nam na tym, aby rewitalizacja nie byłą rozumiana jedynie jako odnowa tkanki mieszkaniowej bądź wyłącznie poprawa istniejącej infrastruktury. Działania rewitalizacyjne muszą wynikać ze szczegółowych planów rewitalizacji i muszą być prowadzone we wszystkich trzech wymiarach – stwierdził wiceminister.

Natomiast w ramach polityki przestrzennej, w projekcie KPZK w celu II, który nosi nazwę „Poprawa spójności wewnętrznej kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej i dyfuzji rozwoju oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów” zdefiniowany jest kierunek działań pod nazwą „Przekształcenie i rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenach zurbanizowanych i poza nimi”.

– Zakłada on stworzenie warunków sprzyjających ich powtórnemu zagospodarowaniu przez wzajemne skorelowanie interwencji w sferze planowania przestrzennego, inwestycji infrastrukturalnych oraz wsparcia dla zasobów ludzkich i przedsiębiorczości – powiedział K. Hetman. Do obszarów narażonych na tego typu procesy degradacji należą przede wszystkim stare dzielnice śródmiejskie, zaniedbane osiedla w zabudowie blokowej oraz obszary poprzemysłowe, powojskowe i pokolejowe zlokalizowane w obszarach zurbanizowanych.

Na konferencji wystąpił także Olgierd Dziekoński, wiceminister infrastruktury, który przybliżył w swoim wystąpieniu rozwiązania zawarte w projekcie Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

– Mogłoby się wydawać, że w Warszawie, największym i najbogatszym mieście w Polsce, problem obszarów zdegradowanych nie powinien występować. Nic bardziej błędnego. Obszary zagrożone to 11 proc. powierzchni miasta, na których żyje 30 proc. ludności. Cała dzielnica Śródmieście została sklasyfikowana jako obszar kryzysowy, oprócz niego głównie obszary po prawej stronie Wisły, czyli Praga Północ i Południe – powiedział Andrzej Jakubiak, zastępca Prezydenta m. st. Warszawy.

– Debata nad przyszłością polityki spójności zaczęła się w ubiegłym roku. Polska bierze bardzo mocny udział w tej dyskusji, stara się też nadawać jej ton. Wydaje się, że tak jak w obecnej, tak i w przyszłej perspektywie finansowej będzie bardzo mocno obecny wymiar miejski – podsumował wiceminister Hetman.

źródło: mrr.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj