Gdańsk inwestuje w budowę zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Do 2030 roku pojemność retencyjna miejskich zbiorników wzrośnie o 25%. Już wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie prac odwodnieniowych przy ulicach 3-go Maja i Nowe Ogrody.

Gdańsk coraz częściej łączy rozwiązania hydrotechniczne z wielofunkcyjną zielenią, tworząc sprzyjającą rekreacji i bioróżnorodności niebiesko-zieloną infrastrukturę. Konsekwentnie wdrażana jest nowa polityka zagospodarowania wód opadowych, która polega na ich zatrzymaniu w największym stopniu już tam, gdzie spadną. Stosowana jest mała retencja, która zatrzymuje wodę poprzez rozwiązania terenowe, najlepiej związane z zielenią. Obiekty oparte na naturze łączone są z twardą inżynierią.

– Jednym ze wskaźników dokumentu „Gdańsk 2030 Plus. Strategia Rozwoju Miasta” jest zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych i miejskiej zieleni retencyjnej z poziomu 0,76 mln m3 do 1 mln m3 – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Zabezpieczenia przeciwpowodziowe poprzez odwodnienie

Na skutek zmian klimatu nawalne deszcze pojawiają się w Gdańsku coraz częściej. Podczas takich opadów ogromna ilość wody, której kanalizacja na Potoku Siedleckim nie jest w stanie przyjąć, spływa grawitacyjnie z wyżej położonych terenów uszczelnionych (w szczególności z ul. Armii Krajowej), powodując utrudnienia komunikacyjne. By zminimalizować ryzyko zalewania tego rejonu, w 2020 roku nieopodal powstał system ogrodów deszczowych. Dodatkowo odwodnienie będą wspierać kraty odpływowe, które pojawią się w tym roku.

– Podczas nawalnych deszczy woda zalewa skrzyżowanie ulic 3 Maja i Nowe Ogrody, co powoduje paraliż komunikacji publicznej i samochodowej. W przeciągu dwóch najbliższych tygodni ogłosimy przetarg na wykonanie odwodnienia, które pozwoli zapobiec kolejnym takim sytuacjom. Projekt został uzgodniony ze wszystkimi służbami i gestorami sieci. To jest bardzo konkretne działanie, które niebawem poprawi sytuację – mówi prezydent Gdańska.

Przyspieszony odbiór deszczówki

Kraty odpływowe o szerokości od 0,4 do 0,6 m przyspieszą odbiór wód deszczowych z narażonego na podtopienia terenu. Działania koordynuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. Przedmiotem inwestycji będzie poprawa odprowadzenia wód deszczowych poprzez wykonanie podwójnego systemu odwodnienia ułożonego wzdłuż i w poprzek ul. Nowe Ogrody i ul. 3-go Maja. Prace mają potrwać ok. 10 miesięcy od daty podpisania umowy, co planowo może nastąpić pod koniec lata. Po zakończeniu budowy systemu odwodnienia i kanalizacji deszczowej odtworzone zostaną nawierzchnie ulic oraz torowisko. Inwestycja jest częścią programu „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – miasto Gdańsk – etap III”, współfinansowanego ze środków unijnych.

Kryzysowe ćwiczenia

21 kwietnia br. odbędą się ćwiczenia przy Miejskim Magazynie Przeciwpowodziowym, których organizatorem będzie Spółka Gdańskie Wody. Ich celem jest doskonalenie umiejętności praktycznych związanych z zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi w sytuacji kryzysowej, poznanie materiałów oraz sprzętu wykorzystywanego podczas tego typu akcji oraz współpraca międzygminna służb kryzysowych.

Czytaj więcej

Skomentuj