– Miejski organizm i przestrzeń publiczna to nie tylko ulice, chodniki, ścieżki rowerowe, czy infrastruktura służąca komunikacji miejskiej. Dziś głównymi zadaniami, jakie stawiamy przed miastem jest rozwój i utrzymanie przestrzeni zielonych – parków, zieleńców i terenów rekreacyjnych. Aby sprostać temu wyzwaniu konieczne jest dostosowanie naszych miejskich struktur do rosnących potrzeb – dodaje prezydent Dulkiewicz.

W związku z rosnącą liczbą zadań związanych z bieżącym utrzymaniem oraz rozwojem miejskiej zieleni Gdański Zarząd Dróg i Zieleni decyduje się na modyfikację dotychczasowej struktury. Poszukiwani są specjaliści ds. utrzymania zieleni niskiej, drzewostanu czy obiektów rekreacyjnych.

– W dobie wyzwań, jakie stawiają przed nami zmiany klimatyczne dbanie o naszą miejską zieleń jest zadaniem priorytetowym. Te działania wprost przekładają się na jakość życia mieszkańców. A za zmianami programowymi, przyjętymi między innymi na ostatniej sesji Rady Miasta muszą również iść zmiany organizacyjne – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Wzmocnienie “zielonej nogi” GZDiZ

Struktura Działu Zieleni w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni zostanie zmodyfikowana. Do zespołu, który obecnie zajmuje się bieżącym utrzymaniem zieleni niskiej oraz drzewostanu dołączone zostaną nowe działy. Dział Rozwoju Przestrzeni Publicznych zajmować się będzie ochroną istniejących terenów zielonych oraz planowaniem przyszłych. Dział inwestycji odpowiedzialny będzie m.in. za realizację stale rosnącej liczby projektów zgłaszanych przez rady dzielnic czy wskazywane przez mieszkańców w Zielonym Budżecie Obywatelskim. Dział utrzymania infrastruktury odpowiedzialny będzie za place zabaw i małą architekturą, cmentarze oraz pomniki.

– Przy przygotowaniu zmian organizacyjnych posłużyliśmy się doświadczeniami Warszawy, Krakowa i innych dużych miast w Polsce. W wielu z nich funkcjonują osobne jednostki zarządzające zielenią o znacznie rozbudowanej strukturze. Nie wykluczamy, w przyszłości podobnego modelu, ale dziś chcemy się skupić na wzmocnieniu zielonej nogi GZDiZ – podkreśla zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju Piotr Grzelak.

Zadania Działu Zieleni

Dział Zieleni oprócz wykonywania dotychczasowych zadań, ma być odpowiedzialny m.in. za opracowywanie i wdrażanie planów rozwoju drzewostanu miejskiego, a także kompleksową poprawę kondycji już rosnących w mieście drzew, w tym egzemplarzy zabytkowych. To, ze względu na zmiany klimatyczne i pogarszające się warunki siedliskowe, wymaga podejmowania szeregu specjalistycznych działań, zarówno krótko- jak i długookresowych.

GZDiZ w jeszcze większym stopniu włączyć ma się również w proces rewaloryzacji zieleni niskiej, a także kontroli różnego rodzaju robót drogowych czy budowlanych w kontekście ochrony zieleni. Obszarem pracy nowego Działu Zieleni będzie także wsparcie w przygotowywaniu i realizacja projektów Zielonego Budżetu Obywatelskiego. W zakresie obowiązków wspomnianego działu ma się znaleźć również zwiększanie świadomości w obszarze ekologii i ochrony przyrody poprzez działania edukacyjne. W związku z ambitnymi planami rozwoju GZDiZ prowadzi aktualnie rekrutację na stanowiska specjalistów ds. utrzymania zieleni, drzewostanu czy obiektów rekreacyjnych.

Czytaj więcej

Skomentuj