Rozpoczęła się modernizacja składowiska odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza współfinansowana ze środków unijnych.

– Przez ostatnie kilka lat wiele uwagi poświęciliśmy ochronie środowiska, rozpoczęcie realizacji tego projektu jest namacalnym dowodem na to, że wspieramy działania proekologiczne. Głównym celem przedsięwzięcia jest wprowadzenie racjonalnego oraz perspektywicznego systemu gospodarowania odpadami na składowisku w Zakurzewie. Modernizacja nie tylko odniesie pozytywne skutki dla samego obiektu, ale z pewnością przedłuży także możliwość składowania odpadów na jego terenie, bez konieczności budowy nowego składowiska – mówi prezydent miasta Robert Malinowski.

Wartość całej inwestycji to 51 035 085 zł, z czego ok. 69,15% to pomoc z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jako rekompensata za świadczenie usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami, co stanowić będzie kwotę  35 292 988,75 zł.

Spółka podpisała pierwsze umowy na realizację zadań w ramach projektu, wykonawcą kontraktu pn.: „Budowa obiektów technologicznych wraz z kwaterą składowania na Składowisku Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza” została HYDROBUDOWA POLSKA S.A. Wartość umowy opiewa na kwotę: 21 894 000,00 zł. Ponadto HYDROBUDOWA za 1 605 150,00 zł  wybuduje kwatery na składowisku odpadów. W zakresie instalacji, sieci elektrycznych i energetycznych wraz z wykonaniem robót towarzyszących prace realizować będzie ELEKTROBUD GRUDZIĄDZ Sp. z o.o., a wartość tego kontraktu to 1 713 634,67 zł. Modernizacja składowiska odpadów zakończy w 2013 r.

– W tej chwili prowadzimy postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów. W ramach projektu przewidujemy także wykonanie zadań obejmujących modernizację linii sortowni, rozbiórkę istniejących pryzm energetycznych, a także dostawy maszyn i urządzeń do przyjętej technologii oraz zakup samochodu ciężarowego – śmieciarki, kompaktora i ładowarki kołowej – powiedział Krzysztof Dąbrowski, prezes Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni.

Dzięki realizacji przedsięwzięcia zwiększy się powierzchnia kwater eksploatowanych na Składowisku poprzez rozbudowę kwatery Ia, poprawi się stan i potencjał infrastruktury technicznej. Ponadto zostaną wprowadzone  nowoczesne i ekologiczne procesy technologiczne obróbki odpadów oraz przeprowadzone inwestycje w maszyny i w urządzenia. Wykonanie inwestycji przyczyni się również do zmniejszenia ilości składowanych odpadów komunalnych dzięki zwiększeniu udziału odzysku surowców wtórnych. Wprowadzenie technologii recyklingu organicznego, czyli kompostowania, umożliwiającej recyrkulację biodegradowalnych składników odpadów, przełoży się na zmniejszenie ilości odpadów w końcowym efekcie unieszkodliwianych przez składowanie.

– Ten element projektu pozwoli nam wypełnić wymogi Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich w sprawie składowania odpadów oraz przepisów krajowych zawartych w ustawie o odpadach, w ramach których nakłada się obowiązek wprowadzenie takich rozwiązań w zakresie gospodarowania odpadami, aby w 2010 r. składowanych było nie więcej niż 75% komunalnych odpadów ulegających biodegradacji i odpowiednio: w 2013 – 50%, a w 2020 – 35% – wyjaśnił prezes Krzysztof Dąbrowski.

Składowisko odpadów w Zakurzewie powstało w latach 90. ubiegłego wieku i jest zlokalizowane ok. 15 km na północ od centrum Grudziądza na gruntach dawnego poligonu wojskowego. Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia przejęły Składowisko Odpadów w Zakurzewie 1 stycznia 2009 r. Składowane są tam odpady inne niż niebezpieczne i obojętne. Przywożone są nieczystości pochodzące z gospodarstw domowych, instytucji, urzędów, lokali handlowo-usługowych itp. z terenu miasta Grudziądza oraz gmin Grudziądz, Rogóźno i Gruta. Trafia tu rocznie ok. 42 tys. ton śmieci.

źródło: grudziadz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj