Komisja Europejska ustanowiła zasady, których państwa członkowskie będą musiały przestrzegać, jeżeli zdecydują się na bezpłatne przydzielanie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

Wraz z rozpoczęciem trzeciego etapu unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (lata 2013-2020) sektor energetyczny będzie zasadniczo musiał kupować wszystkie swoje uprawnienia. Jednakże do roku 2019 dziesięć państw członkowskich, w tym Polska, może zdecydować się na przydzielenie swoim elektrowniom ograniczonej liczby uprawnień bezpłatnie, zamiast je sprzedawać.

W dzisiejszej decyzji Komisja ustanowiła zasady, których państwa członkowskie będą musiały przestrzegać, jeżeli zdecydują się na bezpłatne przydzielanie uprawnień. Decyzji towarzyszy komunikat zawierający dodatkowe wskazówki o tym, jak oceniać każdy otrzymany wniosek.

W decyzji ustanowiono zasady przydzielania bezpłatnie uprawnień do emisji kwalifikującym się do tego elektrowniom. Została ona jednogłośnie przyjęta przez państwa członkowskie na posiedzeniu Komitetu ds. Zmian Klimatu UE, które odbyło się w listopadzie 2010 r., i w którym reprezentowane są wszystkie państwa członkowskie, a w dniu dzisiejszym została formalnie przyjęta przez Komisję.

W komunikacie określono elementy, które Komisja musi ocenić przy otrzymywaniu wniosku o przyznanie bezpłatnie uprawnień do emisji sektorowi energetycznemu. Komunikat wyjaśnia również różne elementy przepisów prawnych.

Każde z dziesięciu państw członkowskich zainteresowanych bezpłatnym przydzielaniem uprawnień elektrowniom musi złożyć wniosek do Komisji do dnia 30 września 2011 r.

Komisja musi ocenić każdy wniosek, a w terminie sześciu miesięcy może go odrzucić w całości lub częściowo. Ponieważ wniosek taki stanowi odstępstwo od ogólnej zasady stanowiącej, że od 2013 r. sektor energetyczny musi kupować wszystkie swoje uprawnienia do emisji bądź na aukcji, bądź na rynku wtórnym, Komisja musi dopilnować, aby takie odstępstwo nie zagroziło ogólnym celom dyrektywy w sprawie handlu uprawnieniami do emisji lub też nie było niezgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa bądź z przepisami rynku wewnętrznego.

Na mocy zmienionej dyrektywy w sprawie handlu uprawnieniami do emisji uprawnienia przydzielone bezpłatnie wytwórcom energii elektrycznej czerpie się z liczby uprawnień, jakie dane państwo członkowskie otrzymuje z przeznaczeniem na sprzedaż na aukcji. Zatem każde bezpłatne uprawnienie do emisji pomniejsza krajowe dochody pochodzące ze sprzedaży na aukcji, lecz nie zmienia ogólnej liczby wydanych uprawnień, ani nie wpływa na uprawnienia lub dochody ze sprzedaży na aukcji w innym państwie członkowskim.

Decyzja i komunikat stanowią element wdrażania zmienionej dyrektywy w sprawie handlu uprawnieniami do emisji, którą przyjęto w 2009 r. jako jeden z elementów pakietu klimatyczno-energetycznego.

źródło: KE

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj