Hydrogeolodzy z Oddziału Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB w Gdańsku przy współpracy z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo – Kanalizacyjną Sp. z o.o. przystępują do realizacji projektu „Gdański system monitorowania i prognozowania zagrożeń w wodach podziemnych”. Celem prac jest budowa miejskiego systemu monitorowania, wczesnego ostrzegania i prognozowania zmian w środowisku gruntowo – wodnym na gdańskim Starym Mieście.  

Projekt będzie realizowany w trzech etapach. Najpierw zostaną opracowane koncepcji planowanych prac i przygotowane modele 3D budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych. Potem powstanie matematyczny model procesów hydrogeologicznych (w 4D) oraz sieć obserwacyjna z bezprzewodowym przysyłaniem danych. W fazie ostatniej, po zintegrowaniu sieci monitoringowej z modelem numerycznym, miejski system zostanie wdrożony do eksploatacji.

Zagrożenia pod specjalnym nadzorem

Dzięki temu informacje o stanach wód podziemnych będą dostarczane on-line, co pozwoli na analizowanie zachodzących zjawisk i procesów w czasie rzeczywistym oraz szybkie prognozowanie zagrożeń.

Projekt został podjęty w związku z rosnącą presją czynników antropogenicznych i klimatycznych na środowisko gruntowo – wodne oraz infrastrukturę miejską. W ostatnich latach coraz częściej występują podtopienia, powodzie miejskie, także lokalne zmiany stosunków wodnych. Niepokojące są także informacje o osłabieniu stabilności niektórych zabytkowych obiektów sakralnych. Funkcjonowanie systemu umożliwi modyfikację planowanych inwestycji, które mogłyby naruszyć stosunki wodne w zabytkowej części miasta, np. poprzez budowę infrastruktury podziemnej, prace i odwodnienia budowlane. Przyjęte rozwiązania pozwolą także na analizowanie zagrożeń związanych z zachodzącymi zmianami klimatycznymi oraz weryfikowanie odpowiednich działań adaptacyjnych.

Polska gospodarka wodna tematem Envicon Environment

O zagrożeniach w wodzie mowa będzie podczas sesji wodnej 23 Kongresu Envicon Environment, jaki w czwartek i piątek odbywać się będzie w Poznaniu.

Wezmą w niej udział przedstawiciele resortów gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz środowiska, PGW Wody Polskie i Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie. Mowa będzie o nowych wyzwaniach i perspektywach ich finansowania. Poruszony zostanie temat Rozszerzonej Odpowiedzialności producenta w sektorze wod-kan.

Uczestnicy będą zastanawiać się także nad tym czy polskie innowacje mogą znaleźć zastosowanie w implementacji technicznych rozwiązań, czy przyjmie się w Polsce idea wtórnego użycia ścieku oczyszczonego oraz na ile nowa perspektywa finansowa UE może wspomóc branżę wodno-ściekową.

Czytaj więcej

Skomentuj