Wojewódzki inspektor ochrony środowiska nie może, w drodze zarządzenia pokontrolnego, nakazać gminie zmianę zapisów stanowionych przez jej organy aktów prawa miejscowego.

Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w nieprawomocnym wyroku z 17 lutego 2015 r. (sygn. akt II SA/Wr 840/14, CBOSA).

W wydanym na podstawie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska zarządzeniu pokontrolnym niedopuszczalne jest nakazywanie kontrolowanej gminie dostosowania aktów prawa miejscowego, wydanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do przepisów tej ustawy, bowiem takie działania nie mieszczą się w zakresie kontroli, do jakiej upoważnione są organy inspekcji ochrony środowiska, a dotyczą już sfery nadzoru.

Działanie takie narusza wynikającą z art. 7 Konstytucji RP zasadę legalizmu, gdyż organy ochrony środowiska nie posiadają kompetencji do badania legalności uchwał organów stanowiących gmin. W przypadku uchwał rady gminy podmiotami uprawnionymi do badania ich legalności pozostają podmioty wymienione w art. 171 Konstytucji RP, tj. prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe i sądy administracyjne.

Opracowali prawnicy Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski&Partners w Poznaniu

ziemski_logo

Czytaj więcej

Skomentuj