Sejm w czwartek znowelizował przepisy Prawa energetycznego, które zakładają m.in. stworzenie CSIRE, czyli centralnego systemu informacji rynku energii oraz wprowadza harmonogram montażu tzw. inteligentnych liczników.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 443 posłów, trzech było przeciw, żaden nie wstrzymał się od głosu.

Posłowie poparli dwie poprawki do noweli w tym jedną do ustawy offshorowej umożliwiając tzw. rolowanie gwarancji w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się produkcją energii z morskich farm wiatrowych. Jak tłumaczono podczas posiedzenia komisji, zmiany spowodują “uelastycznienie obowiązku wnoszenia zabezpieczenia poprzez umożliwienie tzw. rolowania gwarancji i zmianie formy zabezpieczenia w trakcie wymaganego ustawą okresu”.

Resort klimatu i środowiska dodał, że ta zmiana pozwoli ułatwić inwestycje w morskie farmy wiatrowe.

Druga poprawka, jaka uzyskała poparcie, skreśla z ustawy delegację do wydania rozporządzenia określającego zasady zabezpieczające przed profilowaniem osób fizycznych za pomocą danych pomiarowych uzyskanych w ramach centralnego systemu informacji rynku energii. Jak tłumaczono, zasady ochrony danych osobowych w są określone w innych przepisach prawa, w tym w RODO, a profilowanie nie będzie dozwolone.

Nowela Prawa energetycznego przewiduje stworzenie centralnego systemu informacji rynku energii, którego operatorem – OIRE – będzie operator systemu przesyłowego energii elektrycznej, czyli PSE. Ustawa wskazuje, jakie dane będą mogły być gromadzone i udostępniane.

Nowela przewiduje też harmonogram montażu przez operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD) energii elektrycznej liczników zdalnego odczytu – tzw. inteligentnych. Do końca 2023 r. ma je mieć co najmniej 15 proc. odbiorców danego OSD, dwa lata później – 35 proc., na koniec 2027 r. wskaźnik ten ma wynosić co najmniej 65 proc., a do końca 2028 r. – co najmniej 80 proc. Dane z liczników o pobranej z sieci i oddanej do niej energii będą sumowane w okresach 15 min. Gromadzone będą też dane o mocy, parametrach jakościowych i inne, których zbieranie będą przewidywać odrębne przepisy.

Nowe zapisy zawierają też pakiet rozwiązań dla magazynów energii elektrycznej, w tym ujednolicenie ich definicji, obecnie różnych w różnych aktach prawnych. Magazynowanie zostanie zwolnione z obowiązków taryfowych. Magazyny o mocy do 10 MW nie będą wymagały koncesji, te o mocy powyżej 50 kW będą musiały być wpisane do rejestru magazynów odpowiedniego operatora.

Nowe przepisy zakładają ponadto, że w rozliczeniach za usługę przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej dla magazynu przyjmuje się regułę salda. Podstawą do rozliczeń stawki sieciowej ma być wyłącznie różnica pomiędzy ilością energii elektrycznej pobranej przez magazyn energii elektrycznej i energii ponownie wprowadzonej do sieci z tego magazynu, co określa się jako stratę w procesie magazynowania energii elektrycznej. Uzasadnieniem jest fakt, iż energia elektryczna wprowadzona z magazynu energii elektrycznej do sieci będzie zużyta przez odbiorcę końcowego, który będzie obciążony opłatą sieciową za tę ilość zużytej energii elektrycznej. Nowela likwiduje podwójne pobieranie opłat dystrybucyjnych i przesyłowych – za energię pobraną z sieci do magazynu i oddaną z magazynu do sieci.

W Prawie energetycznym pojawi się też podstawa dla odzyskiwania – rekuperacji – energii elektrycznej wprowadzonej do sieci trakcyjnej w czasie hamowania pociągów czy tramwajów. Rozliczanie energii dostarczanej do sieci w następstwie hamowania pojazdu kolejowego, tramwaju lub trolejbusa będzie następowało na podstawie różnicy ilości energii elektrycznej pobranej i zwróconej przez danego odbiorcę.

Zmiana ustawy implementuje europejskie regulacje dotyczące transgranicznych zdolności przesyłowych oraz m.in. dotyczące definicji uczestnika rynku energii. Będzie nim mógł być każdy odbiorca, także ten nieposiadający osobowości prawnej.

Wśród zmian wprowadzonych przez sejmową komisję znalazła się modyfikacja definicji hybrydowej instalacji OZE. Zmiana podnosi z 3504 do 5256 MWh/MW/rok łączny stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej zespołu hybrydowego.

Przepisy zakładają także, że notoryczne naruszanie zbiorowych interesów konsumenta energii powinno stanowić przesłankę umożliwiającą regulatorowi cofnięcie koncesji. Prezes URE będzie mógł cofnąć koncesję w przypadku wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wobec przedsiębiorstwa energetycznego decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

 

Czytaj więcej

1 Komentarz

 1. Dzień Dobry
  szanowni Państwo y skończy się to szaleństwo i Sejm zwróci uwagę na własną ustawę z 2016 , którą systematycznie demoluje .
  wnioski przedsiębiorców i samorządów ( z wyjątkiem EKOREGIONU w łódzkim -decyzja w 30 dni) leżą w urzędach po kilka lat . Urzędnik czyta stronę ( lub wyszukuje jedną kwestię )
  zadaje pytanie , na które jest odpowiedz w dalszym materiale i odkłada wniosek na kilka tygodni , pózniej kolejna strona , miesiąc po miesiącu .Zwracam uwagę ,że z kropli powstaje jezioro .
  Przedsiębiorcy – obywatele tego kraju i ich pracownicy mogą dokonywać wielkich zmian a Sejm dalej będzie deliberował nad wyższością świąt jednych nad drugimi . Najwięksi beneficjenci kovid urzędnicy – widzę to po Urzędach marszałkowskich – praca zdalna – nic nie robi – nie odbiera telefonu SŁUŻBOWEGO nie odpowiada , nie czyta @ śpi albo robi remont – demoluje gospodarkę i niszczy czekającego przedsiębiorcę , który się nie poskarży bo nigdy nie zobaczy swojego pozwolenia i liczy na cud urzędniczy .

  piękne autobusy
  piękne elektrownie atomowe
  cudowne państwo

  kto na to zarobi jak zostanie tylko administracja

  Jakub Grabecki

Skomentuj