W Krośnie na szeroką skalę prowadzona jest akcja usuwania azbestu. Miasto płaci za wywózkę i utylizację tego szkodliwego materiału. Od sierpnia prowadzona jest w mieście inwentaryzacja azbestu.

Ankieterzy mają za zadanie oszacować ilość tego materiału w gospodarstwach domowych, a także ocenić stan techniczny i zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Najczęściej materiał ten ze względu na sprężystość, wytrzymałość mechaniczną oraz  swą odporność na bardzo wysokie temperatury, na działanie chemikaliów, kwasów i zasad stosowany był do produkcji m.in. pokryć dachowych, płytek elewacyjnych i rur kominowych.

Według zebranych danych w ciągu ostatnich trzech  lat przez Wydział Ochrony Środowiska   w naszym  mieście,  w ponad stu  gospodarstwach  domowych znajduje się około 300 ton azbestu, który powinien być unieszkodliwiony.
 
Od 2002 roku Urząd Miasta Krosna finansuje mieszkańcom odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów azbestowych. Akcja usuwania azbestu z terenu miasta  Krosna  została zapisana w „Planie gospodarki odpadami dla miasta Krosna” – jako jedno z działań związanych z zagospodarowaniem odpadów niebezpiecznych. W budżecie ze środka celowego – Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – na usuwanie odpadów azbestu wydatkowano od 2002 roku do końca pierwszego półrocza 2009 roku kwotę około 133 240 zł.
 
W ostatnich latach, usługi dla miasta w zakresie usuwania, transportu i utylizacji odpadów azbestu świadczyła Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. w Tarnowie.
 
W 2009 roku Krosno wzięło udział w ogłoszonym przez Ministerstwo Gospodarki konkursie dotyczącym realizacji zadań wynikających z zapisów rządowego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski". Krosno otrzymało dotację w wysokości 60 000 zł,  na opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krosna na lata 2009 – 2032'', na przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Krosna oraz na przeprowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnej. Na podstawie inwentaryzacji określona zostanie dokładna  ilość, rodzaj oraz stan techniczny znajdujących  się na terenie miasta wyrobów azbestowych oraz stopień ich  zagrożenie dla zdrowia mieszkańców Krosna. Inwentaryzacja jest  podstawą do stworzenia mapy oraz „Programu usuwania …” dla miasta.

Czytaj więcej

Skomentuj