Komisja Europejska zaapelowała do władz publicznych, przedsiębiorców i naukowców, aby podjęli wspólne starania na rzecz opracowania przed 2020 r. technologii koniecznych do rozwiązania problemu zmian klimatu, zagwarantowania UE dostaw energii i zapewnienia konkurencyjności europejskich gospodarek.

Zgodnie z prognozami Komisji zamieszczonymi we wniosku zatytułowanym „Inwestowanie w rozwój technologii niskoemisyjnych”, w ciągu najbliższych 10 lat konieczne będą dodatkowe inwestycje na badania w dziedzinie technologii energetycznych, których wartość wyniesie 50 mld euro.  Oznacza to konieczność prawie trzykrotnego zwiększenia rocznych inwestycji w Unii Europejskiej, z 3 mld euro do 8 mld euro.  Inwestycje te będą ważnym krokiem w kierunku realizacji europejskiego strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych (planu EPSTE), będącego filarem technologicznym polityki UE w zakresie energii i klimatu. Rozważane są różne źródła finansowania, zarówno sektor publiczny, jak i prywatny, na szczeblu krajowym i na szczeblu unijnym, które należy wykorzystać w skoordynowany sposób i które przyczynią się do rozwoju tej dynamicznej gałęzi gospodarki i do powstania nowych miejsc pracy. 

– Jeżeli Europa chce w oszczędny sposób osiągnąć cele, które będą  wyznaczone w Kopenhadze, oraz cele wybiegające poza agendę kopenhaską,  konieczne jest jak najszybsze zwiększenie nakładów na badania w dziedzinie czystych technologii. Komisja pragnie, aby dzięki opublikowanym dzisiaj prognozom plan EPSTE stał się punktem wyjścia dla gospodarki niskoemisyjnej, co będzie możliwe, pod warunkiem że zasoby sektora publicznego i sektora prywatnego będą wykorzystywane łącznie w skoordynowany sposób. Zwiększenie inteligentnych inwestycji w badania naukowe stanowi szansę na znalezienie nowych źródeł rozwoju, ekologizację gospodarki i zapewnienie konkurencyjności UE po zakończeniu kryzysu – mówi Janez Potočnik, komisarz UE ds. nauki i badań naukowych.

Komisja wraz z przedstawicielami sektora przemysłu i środowiska badawczego opracowała mapy drogowe dotyczące rozwoju technologii, w których zidentyfikowano kluczowe technologie niskoemisyjne o dużym potencjale dla UE w sześciu dziedzinach: energia wiatrowa, energia słoneczna, sieci energetyczne, bioenergia, wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS) oraz zrównoważone rozszczepianie jądrowe. Dodatkowe koszty objęłyby badania podstawowe i stosowane, działania demonstracyjne oraz szybkie wprowadzanie na rynek, z wyłączeniem działań wdrożeniowych. Zaproponowano również nową inicjatywę w zakresie energooszczędności obejmującą do 30 miast (inicjatywa „inteligentne miasta”), która stanowi pierwszą platformę dla masowego przechodzenia na model oszczędnego zużycia energii, korzystania z odnawialnych źródeł energii oraz stosowania technologii sieci energetycznych.  

źródło: KE

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj