W związku z mało precyzyjną skalą efektywności energetycznej stosowaną obecnie, Komisja Europejska zaproponowała zmianę etykiet energetycznych dla urządzeń gospodarstwa domowego oraz utworzenie cyfrowej bazy danych dla nowych energooszczędnych produktów.

W chwili obecnej UE  importuje 53% zużywanej przez siebie energii. Zdaniem Komisji Europejskiej najlepszym sposobem na zmniejszenie zależności od jej zewnętrznych dostawców jest zwiększenie efektywności energetycznej w połączeniu z rozwojem Odnawialnych Źródeł Energii. KE podejmuje więc kolejne działania, dążące do zachowania zasady unii energetycznej „Efektywność energetyczna przede wszystkim”.

Wśród obywateli UE rośnie świadomość korzyści wynikających ze stosowania produktów energooszczędnych. Wprowadzona w roku 1995 unijna etykieta efektywności energetycznej jest dziś powszechnie stosowana, dzięki czemu 85% konsumentów korzysta z niej podejmując decyzję o zakupie określonego produktu. Większość oferowanych obecnie produktów należy do najwyższej klasy energetycznej  (A+, A++, A+++) przy czym niejednokrotnie niższe klasy dla danego rodzaju produktu są niewykorzystane (przepisy dotyczące ekoprojektu zakazały produkcji modeli o słabych parametrach). Często doprowadza to do sytuacji, w której konsument kupuje najmniej wydajny produkt na rynku np. klasy A+, będąc przekonanym o jego najwyższej wydajności. W celu zwiększenia świadomości w dokonywaniu wyborów przez konsumentów, w połowie lipca Komisja Europejska zaproponowała zmiany w przepisach dotyczących etykietowania energetycznego. Zmiany te mają dotyczyć:

  1. Wprowadzenia jednolitej skali etykiet efektywności energetycznej „od A do G” oraz procedury przeliczania skali dla każdej z obecnych etykiet.
  2. Utworzenia bazy danych cyfrowych dla nowych energooszczędnych produktów, stanowiącej rejestr wszystkich nowych produktów wprowadzanych do obrotu w UE. W bazie tej znajdą się również informacje na temat etykiet i kluczowe dane na temat produktów dostępne dla konsumentów i sprzedawców.

Prowadzenie takiej bazy danych umożliwi łatwiejszy nadzór rynku przez organy krajowe poprzez centralny dostęp do najważniejszych informacji dotyczących zgodności produktów z wymogami etykietowania energetycznego.

Etykiety energetyczne 2015
Nowa jednolita etykieta energetyczna zaproponowane przez KE [źródło grafiki: BWP/PORT PC]
Zmiana skali etykiet spowoduje zaostrzenie kryteriów klasy energetycznej określonego produktu, które może skutkować skreśleniem pewnych klas z istniejących etykiet. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającym ramy etykietowania efektywności energetycznej i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE „Komisja zapewnia, aby w momencie wprowadzenia etykiety lub zmiany skali etykiety wymogi były ustalane w taki sposób by nie można było spodziewać się , że jakikolwiek produkt znajdzie się w klasie energetycznej A lub B w chwili wprowadzenia etykiety […]” Bazując na dwudziestoletnim doświadczeniu funkcjonowania etykiet energetycznych można się spodziewać reakcji producentów na wprowadzenie nowych etykiet. Producenci będą pracować nad bardziej efektywnymi produktami, a puste klasy A i B mają ich zachęcać do postępu technologicznego.

KE zakłada, że nowy system może przynieść dodatkowe oszczędności energii w wysokości 200 TWh rocznie w 2030r. (jest to równowartość łącznego rocznego zużycia energii w krajach bałtyckich). Zanim jednak zmiany w systemie etykietowania efektywności energetycznej wejdą w życie Komisja musi przedłożyć swój wniosek Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, gdzie będzie on poddany debacie. Instytucje mają rok na podjęcie ostatecznej decyzji.

Nie zmienia się termin wprowadzenia obowiązku etykietowania urządzeń grzewczych – gazowych, olejowych i zasilanych elektrycznie, który na obowiązujących obecnie zasadach wejdzie w życie już 26 września 2015 roku. Warto przypomnieć, że urządzenia grzewcze zużywają w gospodarstwach domowych najwięcej energii. Klasyfikacja energetyczna tych urządzeń pozwoli na świadomy wybór najbardziej efektywnych z pośród nich. W przypadku urządzeń grzewczych bardzo ważne jest przekonanie konsumentów by podejmowali decyzję o ich zakupie na podstawie całkowitych kosztów cyklu życia urządzenia, a nie na samych kosztach zakupu produktu.

Uzupełnieniem oznakowania urządzeń grzewczych będzie wprowadzenie najpóźniej do 1 stycznia 2020r. klas energetycznych dla miejscowych podgrzewaczy pomieszczeń (np. kominki), oraz dla kotłów stałopalnych. Oznakowanie to wprowadzi duże zmiany na rynku urządzeń grzewczych w Europie. Urządzenia niskoefektywne zostaną wycofane ze sprzedaży, jednocześnie wzrośnie znaczenie pomp ciepła, jako urządzeń o najwyższych klasach energetycznych (klasy A+, A++, A+++).

Czytaj więcej

Skomentuj