Resort środowiska ogłosił kolejne dwa konkursy w ramach PO Infrastruktura i Środowisko. Pierwszy z nich dotyczy gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Drugi dotyczy Działania 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.

Alokacja przewidziana na konkurs w ramach Działania 1.1 wynosi 300 mln euro. Z kolei na konkurs w ramach Działania 2.2 przeznaczono 50 mln euro.

W przypadku naboru do Działania 1.1 dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty budowy i modernizacji systemów kanalizacji zbiorczej oraz budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych. Dodatkowo, w uzasadnionych przypadkach, w zakres projektu będzie można włączyć budowę i modernizację systemów zaopatrzenia w wodę oraz budowa kanalizacji deszczowej.

O dofinansowanie w ramach ww. konkursu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin.

W ramach Działania 2.2 wspierane będą projekty dotyczące rekultywacji terenów powojskowych oraz zdegradowanych przez przemysł i górnictwo (włącznie z działaniami udostępniającymi tereny do rekultywacji – usuwanie min, zanieczyszczeń ropopochodnych i chemicznych). Dodatkowo w ramach ww. konkursu beneficjenci będą mogli ubiegać się o dofinansowanie projektów związanych z zabezpieczeniem i stabilizacją osuwisk, a także modernizacją i budową umocnień brzegowych.

Beneficjentami działania są: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, wojewodowie, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, urzędy morskie, wojsko.
 
Wnioski należy składać w terminie od 1 sierpnia 2008 r. do 1 września 2008 r.

Szczegółowe informacje oraz  formularze i dokumenty są dostępne na stronie: www.ekoportal.pl

źródło: samorzad.pap.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj