Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie, rozbudowie lub modernizacji odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnej kogeneracji wraz z podłączeniem do sieci przesyłowej energii cieplnej lub elektrycznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Wnioski należy składać w sekretariacie WFOŚiGW w Toruniu od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1500 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń
w terminie  do dnia 31 stycznia 2011 r. do godziny 1500.

Lista zadań wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania zostanie opublikowana do 28 lutego 2011 roku.

CCJ 300 x 250

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji do sekretariatu WFOŚiGW w Toruniu.

Wnioski, złożone po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków, nie podlegają dalszej procedurze oceny i są zwracane Wnioskodawcy.

Złożenie wniosku w konkursie może być poprzedzone wnioskiem wstępnym. Celem złożenia wniosku wstępnego jest ocena przedsięwzięcia i przekazanie informacji Wnioskodawcy o realnej możliwości uzyskania dofinansowania w konkursie. Złożenie wniosku wstępnego pozwoli na uniknięcie kosztów, koniecznych do poniesienia przy opracowywaniu wniosku, w przypadku, gdy nie ma szans na uzyskanie dofinansowania przedsięwzięcia, np. z powodu braku możliwości odpowiedniego zabezpieczenia spłaty pożyczki.

Druki wniosku wraz z załącznikami oraz regulamin dostępne zamieszczone są na stronie internetowej: www.wfosigw.torun.pl w zakładce OZE 

źródło: wfosigw.torun.pl


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj