Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie, rozbudowie lub modernizacji odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnej kogeneracji wraz z podłączeniem do sieci przesyłowej energii cieplnej lub elektrycznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Wnioski należy składać w sekretariacie WFOŚiGW w Toruniu od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1500 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń
w terminie  do dnia 31 stycznia 2011 r. do godziny 1500.

Lista zadań wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania zostanie opublikowana do 28 lutego 2011 roku.

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji do sekretariatu WFOŚiGW w Toruniu.

Wnioski, złożone po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków, nie podlegają dalszej procedurze oceny i są zwracane Wnioskodawcy.

Złożenie wniosku w konkursie może być poprzedzone wnioskiem wstępnym. Celem złożenia wniosku wstępnego jest ocena przedsięwzięcia i przekazanie informacji Wnioskodawcy o realnej możliwości uzyskania dofinansowania w konkursie. Złożenie wniosku wstępnego pozwoli na uniknięcie kosztów, koniecznych do poniesienia przy opracowywaniu wniosku, w przypadku, gdy nie ma szans na uzyskanie dofinansowania przedsięwzięcia, np. z powodu braku możliwości odpowiedniego zabezpieczenia spłaty pożyczki.

Druki wniosku wraz z załącznikami oraz regulamin dostępne zamieszczone są na stronie internetowej: www.wfosigw.torun.pl w zakładce OZE 

źródło: wfosigw.torun.pl


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj