KE uznała, że Polska wypełniła warunki wstępne (ex ante) w obszarze gospodarki odpadami. Tym samym zostało odblokowane 1,3 mld euro na inwestycje w gospodarce odpadami – bez województwa mazowieckiego.

Komisja Europejska potwierdziła 2 sierpnia 2017 r., że Polska wypełniła warunki wstępne (ex ante) w obszarze gospodarki odpadami. Tym samym będzie mogła wykorzystać środki w wysokości 1,3 mld euro z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska (POIŚ) oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) na inwestycje w gospodarkę odpadami.

Jak podaje Ministerstwo Środowiska, do spełnienia warunków ex ante wymagane było uchwalenie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2022 (KPGO), aktualizacja wojewódzkich planów gospodarki odpadami (WPGO) oraz wprowadzenie jednolitych w całym kraju zasad selektywnej zbiórki odpadów w podziale na 5 frakcji (papier, metal, szkło, plastik, odpady biodegradowalne).

Eko lokator Toruń

Jak podkreśla Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska istotne jest poprawienie efektywności segregacji odpadów komunalnych, dlatego od 1 lipca na terenie całej Polski obowiązują jednolite zasady selektywnego zbierania odpadów. Zatem środki mogą być przeznaczane na inwestycje ułatwiające obywatelom gospodarowanie odpadami, np. na budowę większej liczby punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Dla województwa mazowieckiego, jak podkreśla Komisja Europejska, dofinansowanie ze środków UE inwestycji w obszarze gospodarki odpadami możliwe będzie dopiero po prawidłowym uchwaleniu WPGO wraz z planem inwestycyjnym. Przypomnijmy, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który w czerwcu miał zająć się zaskarżeniem wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego, postanowił przenieść rozprawę na październik.

Komisja Europejska podała także zasady, jakie powinny być brane pod uwagę przy ocenie wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach POIŚ oraz RPO:

  • dofinansowanie nie powinno być udzielane na budowę nowych instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów lub na działania prowadzące do zwiększania mocy przerobowych istniejących instalacji;
  • dofinansowanie funduszy UE do nowych instalacji termicznego przekształcania odpadów powinno być udzielane w dobrze uzasadnionych przypadkach, aby nie doprowadzić do przewymiarowania mocy przerobowych i nie zagrozić hierarchii sposobów postępowania z odpadami;
  • wdrożenie bez opóźnień systemu selektywnego zbierania odpadów w podziale na pięć frakcji, który obowiązuje od 1 lipca 2017 r., powinno być warunkiem wstępnym dla gmin, aby wnioskować o dofinansowanie z funduszy UE na inwestycję dotyczące gospodarki odpadami.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj