Zdaniem Komisji Europejskiej Polska, Chorwacja i Holandia nieprawidłowo wdrożyły unijne przepisy dotyczące gospodarowania odpadami promieniotwórczymi. KE zdecydowała więc o przejściu do kolejnego etapu procedury naruszeniowej wobec tych państw.

„Wytwarzanie odpadów radioaktywnych jest związane z produkcją energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych, ale również z wykorzystaniem materiałów promieniotwórczych do celów niezwiązanych z pozyskiwaniem energii: w medycynie, badaniach naukowych, przemyśle i rolnictwie. Oznacza to, że wszystkie państwa członkowskie UE wytwarzają odpady promieniotwórcze. Dyrektywa ustanawia ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania spalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi” – podała KE.

Jak twierdzi Komisja, dyrektywa w szczególności wymaga od państw członkowskich opracowania i wdrożenia krajowych programów gospodarowania całym wykorzystanym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi powstałymi na ich terytorium, aż do etapu składowania.

„Jej celem jest ochrona pracowników i ogółu społeczeństwa przed promieniowaniem jonizującym. Państwa członkowskie były zobowiązane do dokonania transpozycji dyrektywy do 23 sierpnia 2013 r. i do powiadomienia Komisji o krajowych programach po raz pierwszy do 23 sierpnia 2015 r. Wspomniane państwa członkowskie mają dwa miesiące na usunięcie niedociągnięć stwierdzonych przez Komisję. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej” – ostrzegła KE.

Czytaj więcej

Skomentuj