W Łodzi trwa XV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa “Kompleksowa gospodarka odpadami”. Jej głównym tematem jest regionalna gospodarka odpadami w kontekście nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Cześć wykładów niniejszej konferencji zostanie poświęcona zmianom w prawie, które w obecnym czasie są priorytetem dla wprowadzenia transformacji w gospodarce odpadami w Polsce. Prelegenci skupią się na sytuacji gmin, które według nowej ustawy, przejmą obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto przedstawione zostaną nowe zasady finansowania systemu gospodarowania odpadów.

Opiekę merytoryczną nad konferencją sprawuje dr inż. Barbara Kozłowska z Politechniki Łódzkiej, a wiodącym ekspertem z dziedziny prawa będzie prof. dr hab. Marek Górski z Uniwersytetu Łódzkiego.

"Przejęcie władztwa nad odpadami komunalnymi oznacza także dla gmin konieczność podjęcia i zrealizowania szeregu działań o charakterze organizatorskim, umożliwiających powstanie i funkcjonowanie systemu postępowania z odpadami" – przekonuje prof. dr hab. Marek Górski w referacie, który zostanie wygłoszony podczas konferencji. "Punktem wyjścia jest naturalnie przygotowanie koncepcji systemu, uwzględniającej konieczność osiągnięcia odpowiedniej efektywności. Koncepcja ta będzie musiała być po pierwsze przełożona na regulacje prawne, gmina nadal dysponuje prawem (i obowiązkiem) tworzenia przepisów powszechnie obowiązujących. Regulacje te powinny w odpowiednio precyzyjny sposób konstruować obowiązki adresowane do uczestników systemu, w pierwszym rzędzie do mieszkańców. Jednym z istotniejszych obowiązków będzie tu obowiązek ponoszenia opłaty za odbieranie odpadów, gmina będzie więc musiała wyliczyć odpowiednią jej wysokość, w sposób naturalnie nie uznaniowy, ale oparty na przewidywanych kosztach funkcjonowania systemu, trzeba będzie zorganizować system poboru opłat, ich ewidencji i redystrybucji oraz egzekucji zaległych należności. Wobec mieszkańców gmina będzie musiała też określić wymagania dotyczące sposobu gromadzenia odpadów, w tym selektywnej zbiórki ich określonych rodzajów oraz system nadzoru nad przestrzeganiem tych wymagań".

Organizatorem konferencji jest firma Abrys z Poznania.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj