Samorządowcy chcący podjąć działania kształtujące zrównoważoną mobilność miejską m.in. w zakresie transportu i ochrony środowiska będą mogli uczestniczyć w programie pilotażowym współorganizowanym m.in. przez Komisję Europejską i rządowe resorty.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, Komisją Europejską, Inicjatywą Jaspers oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych organizują pilotażowy program.

Chcą dzięki niemu zachęcić przedstawicieli lokalnych władz do podejmowania kompleksowych działań związanych z kształtowaniem mobilności miejskiej. W ich zakres miałyby wchodzić zadania wpływające na rozwój transportu, ochronę środowiska, zdrowie, a także rozwój społeczny i gospodarczy.

Jak kształtować mobilność miejską?

Uczestnicy programu będą mieli okazję zapoznać się z dobrymi praktykami stosowanymi przez jednostki samorządów terytorialnych w całym kraju. Program ma wspierać też miasta i obszary funkcjonalne w przygotowaniu lub aktualizacji planu zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP).

Eksperci Inicjatywy Jaspers pomogą w przygotowaniu planu zrównoważonej mobilności miejskiej lub aktualizacji już posiadanego planu. Zaplanowano także cykl sesji warsztatowych.

Bezpośrednią współpracą z Inicjatywą Jaspers objętych zostało kilka wybranych miast i obszarów funkcjonalnych. Doradztwo jest bezpłatne i obejmuje pomoc przy zamówieniu/ocenie/odbiorze dokumentów, jednak wykonanie SUMP i niezbędnych w tym celu analiz leży po stronie miast.

Warsztaty dla wszystkich

Warsztaty będą otwarte dla wszystkich ośrodków miejskich zainteresowanych przygotowaniem lub aktualizacją SUMP. Przedstawione na nich zostaną wyniki pracy z wybranymi miastami, w szczególności omówione zostaną napotkane problemy oraz nastąpi wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk.

Udział w pilotażu oznacza dla samorządów gotowość do sfinansowania i wykonania opracowań i analiz niezbędnych do przygotowania SUMP, opracowanie SUMP, wskazanie osób lub komórki organizacyjnej merytorycznie odpowiedzialnej za przygotowanie SUMP oraz zaangażowanie pozostałych komórek organizacyjnych miasta lub obszaru funkcjonalnego bezpośrednio związanych z planowaniem zrównoważonej mobilności, przedstawienie SUMP do zatwierdzenia przez Radę Miasta lub władze obszaru funkcjonalnego, gotowość wdrożenia ustaleń z opracowanego SUMP, udział w warsztatach organizowanych przez Inicjatywę Jaspers/Centrum Unijnych Projektów Transportowych i dzielenie się doświadczeniami z przygotowania SUMP z innymi uczestnikami warsztatów.

Warsztaty są bezpłatne. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty przejazdu i noclegu. Konferencja otwierająca pilotaż nastąpi w I/II kwartale 2019 r. Sesje warsztatowe będą miały miejsce raz na kwartał.

Czas trwania pilotażu szacowany jest na 2 lata. Jak wynika z doświadczeń ekspertów, tyle potrzeba na stworzenie dobrej jakości planu mobilności.

Czytaj więcej

Skomentuj