Zakończono proces konsultacji społecznych nowych projektów dla Programu Infrastruktura i Środowisko proponowanych do wpisania na listę projektów indywidualnych.

Wszystkie opinie, propozycje i uwagi zgłoszone w toku konsultacji społecznych zostały przekazane do instytucji pośredniczących i w chwili obecnej trwa proces ich rozpatrywania.

Z przebiegu procesu konsultacji społecznych przygotowane zostało szczegółowe sprawozdanie (pobierz tutaj), do którego załączono tabelaryczne zestawienie wszystkich uwag zgłoszonych przez uczestników procesu konsultacji społecznych (pobierz tutaj).

Tomasz Chróstny (UOKiK): w ponad połowie gmin była tylko jedna oferta na odbiór odpadów

Po przekazaniu przez instytucje pośredniczące swojego stanowiska do uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych, niniejsze sprawozdanie zostanie uzupełnione w II połowie lipca 2008 r. o te informacje i następnie zamieszczone na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jako II część sprawozdania z przebiegu procesu konsultacji społecznych propozycji nowych projektów zgłoszonych do umieszczenia na Liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Informacje przekazane przez instytucje pośredniczące będą stanowić odpowiedź na każdą indywidualną uwagę zgłoszoną w toku konsultacji wraz ze stanowiskiem ewentualnej realizacji zgłoszonych propozycji projektów ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko.

Po zakończeniu procesu rozpatrywania uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych instytucje pośredniczące przedłożą Instytucji Zarządzającej do połowy lipca 2008 r. propozycję zaktualizowanej listy projektów indywidualnych uwzględniającą wyniki przeprowadzonych konsultacji. Decyzję o ostatecznym kształcie zaktualizowanej Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko podejmie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Nowa lista zostanie ogłoszona przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego nie później niż 31 lipca 2008 r.

źródło: mrr.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj