Zakończono proces konsultacji społecznych nowych projektów dla Programu Infrastruktura i Środowisko proponowanych do wpisania na listę projektów indywidualnych.

Wszystkie opinie, propozycje i uwagi zgłoszone w toku konsultacji społecznych zostały przekazane do instytucji pośredniczących i w chwili obecnej trwa proces ich rozpatrywania.

Z przebiegu procesu konsultacji społecznych przygotowane zostało szczegółowe sprawozdanie (pobierz tutaj), do którego załączono tabelaryczne zestawienie wszystkich uwag zgłoszonych przez uczestników procesu konsultacji społecznych (pobierz tutaj).

Po przekazaniu przez instytucje pośredniczące swojego stanowiska do uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych, niniejsze sprawozdanie zostanie uzupełnione w II połowie lipca 2008 r. o te informacje i następnie zamieszczone na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jako II część sprawozdania z przebiegu procesu konsultacji społecznych propozycji nowych projektów zgłoszonych do umieszczenia na Liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Informacje przekazane przez instytucje pośredniczące będą stanowić odpowiedź na każdą indywidualną uwagę zgłoszoną w toku konsultacji wraz ze stanowiskiem ewentualnej realizacji zgłoszonych propozycji projektów ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko.

Po zakończeniu procesu rozpatrywania uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych instytucje pośredniczące przedłożą Instytucji Zarządzającej do połowy lipca 2008 r. propozycję zaktualizowanej listy projektów indywidualnych uwzględniającą wyniki przeprowadzonych konsultacji. Decyzję o ostatecznym kształcie zaktualizowanej Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko podejmie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Nowa lista zostanie ogłoszona przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego nie później niż 31 lipca 2008 r.

źródło: mrr.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj