Od 30 maja na stronach internetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Środowiska a także w prasie ogólnopolskiej opublikowane zostało ogłoszenie o naborze wniosków wstępnych do konkursu o dofinansowanie projektów w ramach IV priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wnioski wstępne przyjmowane będą w terminie od 30 czerwca 2008 r. do 21 lipca 2008 r. w kancelarii NFOŚiGW. Konkurs dla IV priorytetu PO IiŚ obejmuje przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska dla następujących działań:
Działanie 4.2 – Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach
Działanie 4.3 – Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT)
Działanie 4.4 – Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
Działanie 4.5 – Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza

Działanie 4.6 – Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne

Wnioski dotyczące nieinwestycyjnego działania 4.1, które obejmuje wsparcie systemów zarządzania środowiskowego, przyjmowane będą w terminie późniejszym.

Narodowy Fundusz jest Instytucją Wdrażającą IV priorytet PO IiŚ na podstawie porozumienia z Ministerstwem Środowiska, jako Instytucją Pośredniczącą. Celem tego priorytetu, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jest ograniczanie negatywnego wpływu istniejącej działalności przemysłowej na środowisko i dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów prawa wspólnotowego. W ramach priorytetu wspierane będą projekty małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw redukujące ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, odprowadzanych ze ściekami oraz redukujące ilość wytwarzanych odpadów i zwiększające udział odpadów poddawanych procesom odzysku, w szczególności recyklingu. W ramach priorytetu wspierane będą też projekty z zakresu wdrażania systemów zarządzania środowiskowego. W zakresie ochrony powietrza oraz Najlepszych Dostępnych Technik preferowane będą inwestycje w instalacjach wskazanych w Traktacie Akcesyjnym.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 190 mln euro, z podziałem na: działanie 4.2 – 30 mln euro, działanie 4.3 – 55 mln euro, działanie 4.4 – 12,5 mln euro, działanie 4.5 – 62,5 mln euro i działanie 4.6 – 30 mln euro. Powyższe kwoty stanowią całkowitą alokację przeznaczoną na działania 4.2-4.6 w IV priorytecie. Niewykorzystane środki przeznaczone zostaną na następny konkurs.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków dostępne są na stronach internetowych: www.nfosigw.gov.pl w zakładce PO IiŚ 2007-2013 oraz www.mos.gov.pl w zakładce Infrastruktura i Środowisko.

źródło: NFOSiGW

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj