WFOŚiGW w Toruniu ogłosił ostatni nabór wniosków w konkursie na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie, rozbudowie lub modernizacji odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnej kogeneracji wraz z podłączeniem do sieci przesyłowej energii cieplnej lub elektrycznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Wnioski należy składać w sekretariacie WFOŚiGW w Toruniu od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres: 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń – w terminie do dnia 31 marca 2011 r. do godziny 15.00
 
Lista zadań wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania zostanie opublikowana do 30 kwietnia 2011 roku. Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji do sekretariatu WFOŚiGW w Toruniu. Wnioski, złożone po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków, nie podlegają dalszej procedurze oceny i są zwracane Wnioskodawcy.

źródło: wfosigw.torun.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj