Ministerstwo Klimatu i Środowiska skierowało list do urzędów wojewódzkich, w którym przypomina o zmianie przepisów w związku z panującą pandemią COVID-19.

Marzena Berezowska, dyrektor departamentu gospodarki odpadami w resorcie, zwraca uwagę, że według nowych przepisów wojewodowie nie są już upoważnieni do wydawania poleceń przedsiębiorcom pod kątem gospodarowania odpadami zakaźnymi. Taką możliwość dawały artykuły marcowej ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Uprawnienia do wydawania poleceń m.in. przedsiębiorcom co do gospodarki odpadami posiada teraz minister zdrowia. Może on wydawać polecenia z własnej inicjatywy lub na wniosek wojewodów.

– W związku z powyższym w obecnym stanie prawnym, w przypadku gdy zagospodarowanie odpadów powstających w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, zwłaszcza zakaźnych odpadów medycznych, będzie stwarzało zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi, minister właściwy do spraw zdrowia, z własnej inicjatywy lub na wniosek wojewody, może wydać polecenie dotyczące gospodarowania takimi odpadami – przypomina ministerstwo.

– Jeżeli zatem w ramach procedury monitorowania przez wojewodę sytuacji dot. gospodarki
odpadami w czasie epidemii zostanie stwierdzona lub zgłoszona przez podmioty potrzeba interwencji w postaci wydania polecenia ministra właściwego do spraw zdrowia, wspomniany w wyjaśnieniach wniosek wojewody może zostać przygotowany przy wykorzystaniu przekazanych do Państwa urzędów (…) wytycznych – dodano.

Pełną treść pisma prezentujemy poniżej:

Odpady z kwarantanny wyrzuca się jak inne śmieci. Co z koronawirusem?

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. W liście skierowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska do Wojewodów wskazano, że minister właściwy do spraw zdrowia z własnej inicjatywy lub na wniosek wojewody może wydać polecenie dotyczące gospodarowania takimi odpadami. Czy w takiej sytuacji polecenie, o którym mowa w tym liście będzie zrównane z decyzją? W przeciwnym razie niezadowolony przedsiębiorca, do którego zostanie wydane takie polecenie nie będzie mógł skorzystać z odwołania, ewentualnie innej formy ponownego rozpoznania polecenia. Czy ustawa covidowa zawiera jakieś regulacje dotyczące tej kwestii?

Skomentuj