Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia nowy instrument ekonomiczny: dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych zaciąganych przez beneficjentów w bankach komercyjnych.

Dopłaty będą wypłacanie kredytodawcom, tj. bankom, na podstawie umów cywilnoprawnych, nakładających również na te banki pewne obowiązki związane z monitoringiem i rozliczaniem kredytowanych inwestycji.

Zgodnie z „Zasadami udzielania dofinansowania” Narodowy Fundusz udziela dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów przeznaczonych na pokrycie kosztów przedsięwzięcia, udzielanych przez banki pod warunkiem, iż:

 • dopłata do oprocentowania preferencyjnego kredytu nie może być wyższa niż 300 pkt. bazowych w skali roku (punkt bazowy to 1/100 części punktu procentowego), z zastrzeżeniem pkt. 2;
 • dopłata do oprocentowania preferencyjnego kredytu dla przedsięwzięć realizowanych w ramach IV osi priorytetowej PO IiŚ nie może przekroczyć w skali roku:
  – 250 pkt. bazowych dla mikroprzedsiębiorców oraz małych lub średnich przedsiębiorców,
  – 100 pkt. bazowych dla dużych przedsiębiorców.
Dopłaty do oprocentowania preferencyjnego kredytu udzielane są na okres nie dłuższy niż 10 lat.
    
    Planowany jest następujący sposób działania przy dopłatach ze środków NFOŚiGW do oprocentowania preferencyjnych kredytów bankowych:
 1. Wnioskodawca składa wniosek na formularzach obowiązujących w NFOŚiGW.
 2. We wniosku podaje kwotę dopłat, o jaką się ubiega wraz z harmonogramem ich wypłacania.
 3. Harmonogram dopłat do oprocentowania kredytu preferencyjnego sporządzony jest w oparciu o przewidywane terminy wypłat kredytu w ujęciu kwartalnym.
 4. Wnioskodawca może zwrócić się do NFOŚiGW o udzielenie promesy dofinansowania w formie dopłat do oprocentowania preferencyjnego kredytu. Promesa udzielana jest na okres 12 m-cy od daty podjęcia uchwały przez Zarząd.
 5. Wnioskodawca zostaje poinformowany o podjęciu uchwały Zarządu/Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia promesy/dofinansowania ze środków NFOŚiGW w formie dopłat do oprocentowania preferencyjnego kredytu bankowego.
 6. Po dokonaniu przez wnioskodawcę wyboru banku kredytującego umowa o kredyt zawierana jest między wnioskodawcą a bankiem z uwzględnieniem wcześniej określonych warunków przez NFOŚiGW.
 7. Jeżeli umowa o udzielenie kredytu komercyjnego zostanie zawarta przed podjęciem decyzji przez Zarząd/Radę Nadzorczą o udzieleniu dopłat wówczas warunki udzielania dofinansowania mogą zostać uwzględnione w umowie trójstronnej zawieranej pomiędzy Funduszem, wnioskodawcą i bankiem.
Umowa trójstronna o dopłatach do oprocentowania kredytu zawierana jest pomiędzy NFOŚiGW, wnioskodawcą i bankiem. W umowie o dopłatach zakłada się działanie mechanizmów nakładających na banki obowiązki związane z monitoringiem i rozliczaniem kredytowanych inwestycji oraz zabezpieczenie zwrotu kwoty wypłaconych przez NFOŚiGW dopłat w przypadku nie wykonania przez wnioskodawcę realizowanego przedsięwzięcia. Kwota dopłat podlega wówczas zwrotowi, a zabezpieczenie jej zwrotu następuje poprzez bank kredytujący. W przypadku, gdy wnioskodawca proponuje formę zabezpieczenia zwrotu dopłat inną niż poprzez bank kredytujący, wniosek podlega odrębnej ocenie NFOŚiGW.

Formularze wniosków o dopłaty do kredytów znajdują się na stronie internetowej Narodowego Funduszu: www.nfosigw.gov.pl w zakładce „Środki krajowe", a następnie "formularze wniosków”, przy każdym programie priorytetowym.

źródło: NFOŚiGW

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj