Wczoraj Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, zatwierdził listy rankingowe projektów złożonych w ramach konkursów ogłoszonych w listopadzie 2009 r. w ramach osi I i II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach konkursu nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009 dla działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM złożono 83 wnioski, spośród których 59 pozytywnie przeszło ocenę formalną oraz uzyskało przynajmniej 60% punktów w wyniku oceny wg kryteriów merytorycznych I stopnia. Z uwagi na fakt, iż suma wnioskowanego dofinansowania przez projekty, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną I stopnia przekracza dostępną alokację projekty na liście rankingowej zostały podzielone na podstawowe i rezerwowe. Na podstawowej liście rankingowej znalazło się 9 projektów o łącznej wnioskowanej wartości dofinansowania 408 mln zł. Pozostałe 50 projektów znalazło się na rezerwowej liście rankingowej.

Projekty sklasyfikowane na liście jako rezerwowe będą zmieniały status na podstawowy w przypadku:
– uzyskania jakichkolwiek oszczędności w projektach zatwierdzonych w ramach wcześniejszych naborów,
– przesunięcia dodatkowych środków finansowych na działania związane z gospodarką wodno ściekową z innych priorytetów środowiskowych,
– przesunięcia przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dodatkowych środków finansowych na priorytet I.

W ramach konkursu nr 4/POIiŚ/2.1/11/2009 dla działania 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych w konkursie nr 4/POIiŚ/2.1/11/2009 złożono osiem wniosków o dofinansowanie, na liście rankingowej znalazły się cztery projekty, które pozytywnie przeszły ocenę formalną oraz uzyskały przynajmniej 60% punktów w wyniku oceny wg kryteriów merytorycznych I stopnia, o łącznej wnioskowanej wartości dofinansowania ze środków FS w wysokości ok. 224 mln zł.

W ramach konkursu nr 5/POIiŚ/2.2/11/2009 dla działania 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich na liście rankingowej znalazł się 1 wniosek o wartości dofinansowania w wysokości 178 mln zł, który przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz uzyskał wymagana liczbę punktów na ocenie merytorycznej I stopnia.

W wyniku oceny wg kryteriów merytorycznych II stopnia kolejność projektów na listach rankingowych może ulec zmianie.

źródło: mos.gov.pl

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj