W najbliższych dniach odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Łomży, na której podjęty zostanie temat powołania spółki prawa handlowego, zajmującej się składowiskiem odpadów w Czartorii.

Obecnie składowisko prowadzi Miejskiej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które jako zakład budżetowy, z mocy ustawy o odpadach, nie może tego robić. W myśl tej ustawy gmina jako jednostka sektora finansów publicznych, nie może być zarządzającym gminnym składowiskiem odpadów. Może natomiast powierzyć wykonywanie praw i obowiązków zarządzającego podmiotowi niebędącemu jednostką sektora finansów publicznych.

W dwa lata po wejściu w życie nowych przepisów, czyli z dniem 23 stycznia br. straci ważność decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska, wydana przez Urząd Marszałkowski. Ponieważ składowiska mogą prowadzić tylko spółki prawa handlowego, prowadzące je dotychczas MPGKiM nie może ubiegać się ponownie o wydanie takiej decyzji. Mogą o nie zabiegać jedynie spółki prawa handlowego.

“Brak ważnej decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska może spowodować jego zamknięcie i konieczność wywozu śmieci z Łomży oraz okolicznych gmin, które przystąpiły do projektu „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi”, na zastępcze składowisko. Wiązać się to może z konsekwencjami finansowymi wobec miasta spowodowanymi wzrostem kosztów wywozu śmieci i roszczeniami firm wywozowych, a w dalszej kolejności utratą dofinansowania unijnego na powyższy projekt” – czytamy w komunikacie na stronie internetowej Urzedu Miasta.

“Spółka powinna więc być powołana przez Miasto już w ubiegłym roku. Brak merytorycznych odpowiedzi odnośnie zaniedbań związanych z koniecznością powołania spółki zarządzającej składowiskiem był jednym z wielu powodów, dla których Prezydent Łomży zdecydował się rozwiązać umowę z dyrektorem MPGKiM Arkadiuszem Kułagą” – tłumaczy magistrat.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj