Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza do udziału w konkursie „Najlepsze Energetyczne Partnerstwa Województwa Lubelskiego”, organizowanym w ramach projektu „Energetyczni kreatorzy zmian”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Celem konkursu jest wybór najlepszych pomysłów utworzenia lokalnego partnerstwa w celu opracowania i wdrażania strategii zarządzania zmianą gospodarczą w kontekście rozwoju branży energetyki odnawialnej. Do konkursu mogą zgłaszać się partnerstwa, w skład których wchodzą przedstawiciele: jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, a także samorządów gospodarczych, partnerów społecznych, przedsiębiorców i społeczności lokalnej z powiatów ziemskich województwa lubelskiego. Laureatami konkursu zostaną trzy partnerstwa, których aplikacje zostaną najwyżej ocenione przez Kapitułę Konkursową.

Nagrody dla każdego z laureatów konkursu są następujące:

1) udział 12 przedstawicieli partnerstwa (jednostki samorządu terytorialnego – jst i organizacje pozarządowe – op) w dwóch wizytach studialnych, które zostaną zorganizowane przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w okresie od października 2011 roku do stycznia 2012 roku. Celem wizyt będzie prezentacja dobrych praktyk polskich jst, które wybrały ścieżkę szybkiego rozwoju w oparciu o wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii (OZE) i poprawę efektywności energetycznej (EE);
2) udział 12 przedstawicieli z partnerstwa (jst i op) w wyjazdowych dwudniowych seminariach, których celem będzie rozwój współpracy w ramach partnerstw;
3) opracowanie strategii zarządzania zmianą gospodarczą w aspekcie rozwoju OZE dla powiatów, które swoim działaniem obejmie zwycięskie partnerstwo. Strategie zostaną opracowane na zlecenie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny przez ekspertów w okresie od lutego do maja 2012 roku. W ich opracowanie będą zaangażowani przedstawiciele partnerstwa (12 osób reprezentujących jst i op). Zostanie dla nich zorganizowane dwudniowe wyjazdowe spotkanie robocze. Opracowana Strategia zarządzania zmianą gospodarczą zostanie umieszczona na portalu projektu www.energetycznikreatorzyzmian.pl i będzie popularyzowana przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny jako dobra praktyka regionalna;
4) 800 egzemplarzy dokumentu strategii zarządzania zmianą gospodarczą wydanych w celach informacyjnych i promocyjnych.
5) promocja na portalu projektu www.energetycznikreatorzyzmian.pl i stronie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny www.fundacja.lublin.pl;
6) przeprowadzenie prezentacji swojej lokalnej koncepcji współpracy w oparciu o wykorzystanie potencjału OZE, m.in. podczas:
· seminarium zorganizowanego przez Lubelski Klaster Ekoenergetyczny w dniu 17 listopada 2011 roku w Lublinie, podczas IV Lubelskich Targów Energetycznych ENERGETICS 2011;
· Konferencji regionalnej, która odbędzie się w Lublinie w czerwcu 2012 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na portalu www.energetycznikreatorzyzmian.pl w zakładce aktualności lub pod numerem telefonu 81 710 19 24. 


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj