Eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) rozpoczęli przygotowania do przeprowadzenia w Polsce Zintegrowanej Misji Przeglądu Infrastruktury (INIR), która oceni stan prac nad realizacją Programu polskiej energetyki jądrowej.

W dniach 27-29 kwietnia br. spotkali się w Ministerstwie Gospodarki z przedstawicielami 23 instytucji zaangażowanych we wdrażanie energetyki jądrowej w naszym kraju.

Celem Zintegrowanej Misji Przeglądu Infrastruktury (Integrated Nuclear Infrastructure Review – INIR) będzie ocena stanu przygotowań zaplecza instytucjonalno-organizacyjnego dla wdrożenia, eksploatacji i likwidacji przemysłowych obiektów jądrowych w Polsce. Misja MAEA pomoże sformułować wnioski i rekomendacje dla kolejnych faz Programu. Jej przeprowadzenie zaplanowano na 2011 r.

Przedstawiciele Agencji spotkali się z Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej Hanną Trojanowską, która zaprezentowała założenia polskiego programu jądrowego i obecny stan przygotowań do uruchomienia w 2020 r. pierwszej elektrowni atomowej.

Mieli również okazję zapoznać się z sytuacją i działaniami zaangażowanych w to przedsięwzięcie 23 instytucji: jednostkami administracji rządowej, uczelniami wyższymi, instytutami badawczymi, firmami energetycznymi.

Eksperci MAEA wstępnie ocenili zrealizowane dotychczas działania, z zadowoleniem przyjęli informacje o postępie prac nad Programem Polskiej Energetyki Jądrowej oraz zmianami prawnymi. Zwrócili uwagę na napięty harmonogram przedsięwzięcia oraz na konieczność wzmocnienia kadrowego Państwowej Agencji Atomistyki i Polskiej Grupy Energetycznej.

W procesie wdrażania energetyki jądrowej Polska kieruje się koncepcją kamieni milowych Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (Milestones in the Development of a National Infastructure for Nuclear Power, IAEA Nuclear Energy Series No. NG-G-3.1). Składa się ona z trzech głównych faz:
– przygotowanie decyzji o uruchomieniu programu energetyki jądrowej,
– przygotowanie budowy elektrowni jądrowych po podjęciu decyzji politycznej,
– działania dotyczące realizacji projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej.

Eksperci MAEA: Anne Starz – przewodnicząca delegacji, Abdelmajid Cherf – ekspert prawny, Jose Bartos – ekspert bezpieczeństwa jądrowego, Ioan Rotaru – ekspert zewnętrzny, przybyli do Polski na zaproszenie wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (International Atomic Energy Agency) stanowi najważniejsze międzynarodowe forum rządowe w dziedzinie naukowej i technicznej współpracy dla pokojowego wykorzystania energii jądrowej. Została utworzona w 1957 r. jako autonomiczna organizacja Narodów Zjednoczonych.

źródło: mg.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj