Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków dla przedsięwzięć w ramach programu „Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych”.

Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym. Wnioski można składać do dnia 31.08.2011 r. bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem „Rekultywacja – konkurs"

Za dzień złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do kancelarii NFOŚiGW. Wnioski, które zostaną złożone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

W ramach konkursu można składać projekty polegające na zamykaniu i rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, dla których została wydana decyzja o ich zamknięciu określająca datę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na nie później niż do dnia 31 grudnia 2009 r.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie dofinansowania jest spełnienie następujących kryteriów:

– powierzchnia rekultywowanego obszaru, którego dotyczy wniosek nie może być mniejsza niż 2 ha, przy czym wniosek może dotyczyć składowisk będących w zarządzaniu różnych podmiotów.
– wartość wnioskowanej kwoty ze środków NFOŚiGW na rekultywację 1 ha nie może przekroczyć 500 tys. zł.
– data zakończenia realizacji przedsięwzięcia określona na nie później niż 31.12.2014 r.

Konkurs skierowany jest do podmiotów, które nie będą kontynuowały działalności związanej ze składowaniem odpadów komunalnych.

źródło: nfosigw.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj