Sejm uchwalił nowelizację ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zmienia przepisy dotyczące planów gospodarowania odpadami komunalnymi. Wprowadza m.in. obowiązek sporządzania przez zarządy województw planów inwestycyjnych dla instalacji przetwarzania odpadów.

sejm ustawaJest to istotne w kontekście ubiegania się o fundusze UE na gospodarkę odpadami z nowego budżetu unijnego na lata 2014-2020. Ustawa przewiduje, że finansowane ze środków europejskich lub krajowych będą mogły być te inwestycje w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów i gospodarowania nimi, które zostały ujęte w planach inwestycyjnych, uzupełniających wojewódzkie plany gospodarki odpadami. Plany inwestycyjne będą określać potrzebną infrastrukturę służącą do gospodarowania odpadami komunalnymi i remontowo-budowlanymi. Ich projekty mają być uzgadniane z Ministrem Środowiska. Mają one zawierać m.in. planowane inwestycje oraz szacunkowe koszty przedsięwzięć. Plany te będą załącznikami do wojewódzkich planów gospodarki odpadami.

Ponadto ustawa m.in. wprowadza definicję ponadregionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Ma to być spalarnia odpadów komunalnych o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania śmieci z obszaru zamieszkanego przez co najmniej 500 tys. osób. Do takiej spalarni będą mogły być także przywożone śmieci wytworzone w innych regionach. Zgodnie z nowelizacją do 30 czerwca 2016 r. sejmiki województw będą miały obowiązek zaktualizować wojewódzkie plany gospodarki odpadami, uwzględniając w nich plany inwestycyjne.

[AKTUALIZACJA] 10 stycznia

Na ostatnim posiedzeniu Senat uchwalił 7 poprawek do procedowanej od wielu miesięcy nowelizacji ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.  Najważniejsze zmiany dotyczą zastąpienia obowiązku uzgadniania planów inwestycyjnych z ministrem środowiska na obowiązek ich opiniowania przez ministra. Zmianie uległ także zakres rozporządzeń wydanych na podstawie poprzedniej ustawy o odpadach, które miałyby obowiązywać jeszcze przez 12 miesięcy. Jednocześnie Senat poparł propozycję wydłużenia o kolejne 12 miesięcy okresu obowiązywania zezwoleń na zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów wydanych wydane przed 23 stycznia 2013 r.

Jednocześnie poparcia Senatorów nie uzyskała poprawka dotycząca zniesienia w definicji RIPOK wymogu posiadania mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z terenu zamieszkanego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców.

[AKTUALIZACJA] 15 stycznia

Na posiedzeniu 15 stycznia Sejm przyjął senackie poprawki do ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw uchwalonej przez Sejm. Sejm odrzucił jedną poprawkę i przywrócił w ustawie dotychczasowe brzmienie przepisu obligującego zarząd województwa do uzgodnienia z Ministrem Środowiska (a nie jedynie zaopiniowania, jak chciał Senat) projektu planu inwestycyjnego stanowiącego załącznik do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

Pozostałe poprawki senackie zostały przyjęte, w tym ta zakładająca, że regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych musi być zakład o mocy przerobowej wystarczającej do przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców. Kolejna poprawka umożliwia przekazanie  zmieszanych odpadów komunalnych do ponadregionalnej instalacji do przetwarzania takich odpadów.

[AKTUALIZACJA] 22 stycznia

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 15.01.2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została tego samego dnia opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 122.

Ustawa o odpadach zmiana D2015 122

Pliki do pobrania

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

2 Komentarze

  1. W błąd wprowadzacie. 15 stycznia komisja sejmowa sugerowała przyjęcie poprawek senatu(poza jedną), ale w głosowaniu wszystkie poprawki zostały odrzucone.

Skomentuj