Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra energii – poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Projekt przewiduje realizację dodatkowych działań zmierzających do osiągnięcia 15 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r.

Szybkie uchwalenie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii jest konieczne do przeprowadzenia obiecanych przez Ministerstwo Energii na ten rok aukcji dla OZE, w których ma zostać udostępniona energia pozwalająca na wybudowanie źródeł o całkowitej mocy około 3,4 GW, w tym farm wiatrowych o mocy ok. 2 GW oraz elektrowni fotowoltaicznych o mocy ok. 0,7 GW.

W nowelizacji ustawy założono zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, co powinno skutkować – w perspektywie długofalowej – zapewnieniem stałego dostępu do energii dla odbiorców końcowych, przy jednoczesnym utrzymaniu jej cen na możliwie niskim poziomie. Możliwe będzie także przeprowadzenie aukcji na zakup energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) będącej przedmiotem sprzedaży w 2019 r. przez wskazanie w przepisach przejściowych jej maksymalnych ilości i wartości.

Najważniejsze założenia nowelizacji to: doprecyzowanie wybranych zagadnień ustawy OZE, czego efektem będzie wyeliminowanie niepewności po stronie przedsiębiorców uczestniczących zarówno w systemie aukcyjnym, jak i w systemie świadectw pochodzenia, wzmocnienie wiarygodności polskich gwarancji pochodzenia i ich uznawanie na zasadzie wzajemności z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu. Zakłada się także zwiększenie maksymalnej mocy instalacji wykorzystujących biogaz, które będą mogły skorzystać ze wsparcia w ramach FIP (system wsparcia dla biogazowni), minimalizację ryzyka związanego z nierozpoczęciem sprzedaży w systemie aukcyjnym z powodu kumulacji postępowań koncesyjnych, precyzyjne  określenie daty pierwszego wprowadzenia energii elektrycznej do sieci w ramach systemu wsparcia, a co za tym idzie – określenie poziomu opłaty OZE w danym roku kalendarzowym oraz doprecyzowanie zasad procedury dopuszczenia do aukcji instalacji wytwarzających energię przed dniem ogłoszenia aukcji.

Nowela zakłada ponadto przedłużenie terminu obowiązywania terminów umów przyłączeniowych dla istniejących projektów OZE, usunięcie kolizji terminów wynikających z obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie w przypadku elektrowni wiatrowych z obowiązującym terminem 30 miesięcy na dokonanie sprzedaży energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego, umożliwienie przeprowadzenia aukcji w 2019 r. przez określenie w przepisach przejściowych maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej, wprowadzenie pakietu zmian w celu wzmocnienia regulacji dotyczących prosumentów oraz przepisów promujących rozwój spółdzielni energetycznych oraz  zwiększenie budżetu dla biogazowni rolniczych o mocy powyżej 1 MW z ok. 939 mln zł do ok. 2,2 mld zł.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem części przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach. Jednocześnie w przepisie przejściowym przyjęto klauzulę zawieszającą obowiązywanie niektórych przepisów wymagających wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o ich zgodności z rynkiem wewnętrznym albo uznania przez Komisję, że zmiany te nie stanowią nowej pomocy publicznej.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj