Prezydent Lech Kaczyński, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, odwołał Macieja Nowickiego, ze składu Rady Ministrów, z urzędu Ministra Środowiska oraz powołał na to stanowisko Andrzeja Kraszewskiego.

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Lech Kaczyński podziękował odchodzącemu ministrowi i podkreślił, że bardzo cenił jego pracę. Pogratulował też i życzył powodzenia ministrowi Kraszewskiemu, na stanowisku które – jak zaznaczył – łączy się z niemałą władzą, ale nie jest łatwe.

– Szczególnie dzisiaj, kiedy problem klimatu jest jednym z najistotniejszych przedmiotów zainteresowania nie tylko społecznego, ale przede wszystkim politycznego w skali globalnej, ten resort ma znaczenie szczególne. Wierzę w pański sukces – mówił prezydent.

Prof. Kraszewski, który odebrał z rąk prezydenta nominację na stanowisko ministra środowiska zapowiada swoje pierwsze działania jako szefa resortu: jako priorytety wymienia m.in. klimat, szczególnie handel uprawnieniami do emisji CO2, gospodarkę odpadami i gospodarkę wodną.

Nowy minister zapowiada zdecydowane działania w obszarze odpadów komunalnych oraz walkę z szarą strefą w recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. – Mam ambicję i wolę zbudowania takich ram systemowych, które umożliwią polskim samorządom nowoczesną, zgodną z normami unijnymi i racjami ochrony środowiska gospodarkę odpadami – powiedział Kraszewski. – Mam nadzieję, że ta reforma się powiedzie.

Przyspieszenia zdaniem prof. Kraszewskiego wymaga przede wszystkim realizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. – Chciałbym, żeby za mojej kadencji polskie rzeki, jeziora, a zaraz i wody podziemne odzyskały swą dobrą jakość i zdolność biologiczną jako bardzo ważny ekosystem.

Minister zapowiada także wzmocnienie Inspekcji Ochrony Środowiska i nadanie jej uprawnień, które pozwolą skuteczniej niż dotychczas egzekwować prawo ochrony środowiska.

Dr hab. inż. Andrzej Kraszewski jest profesorem Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii  Środowiska, specjalistą w zakresie oddziaływania przedsięwzięć infrastrukturalnych na środowisko. Prowadził badania w zakresie metodologii ocen oddziaływania na środowisko, oddziaływania transportu na środowisko i roli konfliktu w podejmowaniu decyzji. Zajmuje się również analizą ryzyka, budową modeli prognostycznych, informatyką środowiska i systemami informacji o środowisku. M.in. pełnił funkcje doradcy Ministra Środowiska, eksperta Sejmowej Komisji OŚZNiL i wiceprzewodniczącego Konwencji EKG ONZ ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. Był mediatorem m.in. w konfliktach dotyczących składowisk odpadów i lokalizacji obwodnic. Był także moderatorem okrągłego stołu w sprawie obwodnicy Augustowa (Dolina Rospudy) oraz Warszawskiego Okrągłego Stołu Odpadowego. Pełnił także dotąd funkcję przewodniczącego Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko i społecznego doradcy Pełnomocnika Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej.

źródło: prezydent.pl, mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj