16 maja minister Elżbieta Bieńkowska rozpoczęła cykl regularnych spotkań z przedstawicielami największych organizacji samorządowych w celu omówienia najważniejszych kwestii związanych z zamykaniem programów operacyjnych z perspektywy finansowej 2004-2006 oraz z uruchamianiem funduszy unijnych w ramach obecnej perspektywy 2007-2013.

W spotkaniu, oprócz minister Elżbiety Bieńkowskiej i wiceministra Krzysztofa Hetmana, udział wzięli przedstawiciele Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Miasteczek Polskich i Unii Metropolii Polskich.

Podczas spotkania poruszono szereg zagadnień o istotnym znaczeniu dla efektywnego wydatkowania funduszy unijnych. Przedstawiciele organizacji samorządowych podkreślili przede wszystkim potrzebę pilnego uregulowania ram prawnych, a zwłaszcza tych związanych z finansami publicznymi, ochroną środowiska, gospodarką komunalną, a także partnerstwem publiczno-prywatnym. Zwrócono również uwagę na kwestie dotyczące kryteriów wyboru projektów w sytuacji ilości wniosków znacznie przekraczających alokację na dany Regionalny Program Operacyjny.

Minister Elżbieta Bieńkowska zapewniła, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wraz z Ministerstwem Środowiska podjęły intensywne działania zmierzające do dostosowania obowiązującego w Polsce prawa w zakresie ochrony środowiska z regulacjami Unii Europejskiej. W tym celu MRR, współpracując z  Komisją Europejską, przygotowało wytyczne, które pozwalają na kontynuowanie i rozstrzyganie konkursów zgodnie z unijnymi wymogami w tym względzie. – Dobro beneficjenta jest dla nas priorytetem – powiedziała minister Bieńkowska.

Ponadto, minister Bieńkowska i wiceminister Hetman podkreślili, że niektóre z postulatów samorządowców zostały uwzględnione w niemal ukończonej nowelizacji ustawy o rozwoju regionalnym przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

źródło: mrr.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj