Jan Szyszko, minister środowiska, oraz Paweł Sałek, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej wzięli udział w posiedzeniu Rady UE ds. Środowiska (ENVI).

Głównym przedmiotem rozmów była polityka klimatyczna – globalna oraz unijna – z perspektywy 21. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP21).

– Nie ulega wątpliwości, że Porozumienie Paryskie jest wielkim sukcesem. Głównym jego celem jest zmniejszenie wzrostu tempa koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze. Trzeba to zrobić jak najszybciej, jak najtaniej, i jak najbardziej efektywnie. Porozumienie Paryskie przewiduje dwa pola działań w tym obszarze. Pierwszym jest redukcja emisji, między innymi dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii. Drugim – wzrost pochłaniania dwutlenku węgla, na przykład przez lasy – powiedział minister Jan Szyszko.

MTP 300 x 250

Minister Szyszko podkreślił, że te elementy Porozumienia Paryskiego powinny wpłynąć także na zmianę podejścia Unii Europejskiej do wewnętrznej polityki klimatycznej, między innymi do dyskutowanego obecnie pakietu klimatyczno-energetycznego po 2020 roku.

– Nasz unijny pakiet klimatyczno-energetyczny zwraca przede wszystkim uwagę na redukcję dwutlenku węgla poprzez stosowanie nowych technologii, i to, za wszelką cenę, trzeba powielać. Ale musimy pamiętać, że Porozumienie Paryskie mówi również o potrzebie zmniejszenia koncentracji CO2, na przykład poprzez pochłanianie przez lasy, aby chronić bioróżnorodność i człowieka.

Potrzebne globalne wysiłki na rzecz klimatu

Zgodnie z zapisami Porozumienia Paryskiego UE odpowiada jedynie za 12% globalnych emisji. Tymczasem, aby nowa umowa weszła w życie, musi ją ratyfikować co najmniej 55 państw – stron Konwencji Klimatycznej, które odpowiadają za 55% światowych emisji. Podczas posiedzenia Rady ENVI minister Szyszko zaznaczył, że udział UE nie będzie kwestią decydującą o powodzeniu globalnego porozumienia. Aktualnie Unia powinna skoncentrować swoje wysiłki na zachęcaniu innych stron umowy do jej przyjęcia.

– Porozumienie Paryskie jest porozumieniem globalnym. Do jego ratyfikacji musimy, przede wszystkim, przekonać największych emitentów gazów cieplarnianych, jak Chiny, Indie, Indonezję, Brazylię oraz Stany Zjednoczone – powiedział minister Szyszko. Pierwszym krokiem w tym kierunku będzie podpisanie Porozumienia Paryskiego podczas uroczystości zaplanowanej na kwiecień 2016 r. w Nowym Jorku
Minister przypomniał również, że Polska jest gotowa spełnić swoje zobowiązania wynikające z Porozumienia Paryskiego. Zaprosił także na konferencję dotyczącą pochłania CO2 przez lasy, która odbędzie się w kwietniu w Polsce.

Posiedzenia Rady UE ds. Środowiska odbyło się 4 marca 2016 r. w Brukseli. Wśród tematów rozmów znalazła się również, m.in., gospodarka o obiegu zamkniętym.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj