Jak skutecznie chronić środowisko? Przede wszystkim przestrzegać prawa, które już istnieje. A skłonić mogą nas do tego – według Unii Europejskiej – kary za przestępstwa przeciwko środowisku. Ministerstwo Środowiska przygotowało nowelizację Kodeksu Karnego zgodną z unijnymi wytycznymi. Nowelizacja nie zwiększa wymiaru kar, ale zmienia znamiona czynów, które tym karom podlegają.

Na karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności będzie narażony  każdy, kto zanieczyści wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją  albo promieniowaniem jonizującym w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu  człowieka, powodujący istotne obniżenie jakości wody, powietrza,  powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślin czy zwierząt w  znacznych rozmiarach. Takie m.in. sankcje wprowadzają przygotowane przez  Ministerstwo Środowiska Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
 
Założenia zostały opracowane w związku z koniecznością transponowania do  polskiego prawa przepisów Unii Europejskiej – tak zwanej "Dyrektywy  karnej". Jej celem jest zapewnienie skuteczniejszej ochrony środowiska.  Stoi za nią przekonanie, że sankcje karne sprawią, iż przepisy ochrony  środowiska będą skuteczniejsze, ponieważ bardziej odstraszają niż  sankcje administracyjne czy mechanizm kompensacyjny w ramach instytucji  prawa cywilnego.

– Surowe kary są konieczne, żeby skutecznie egzekwować przepisy ochrony  środowiska, które już w Polsce obowiązują. Potrzebna jest ciągle zmiana  mentalności i podejścia do środowiska i w tym sankcje, które proponuje  Unia mogą być pomocne. Równolegle działamy poprzez edukacje:  przekonujemy dzięki kampaniom społecznym, dlaczego dbanie o środowisko  jest dla nas korzystne, m.in. poprzez trwającą w tym roku ogólnopolską  kampanię "Nie zaśmiecaj swojego sumienia" dotyczącą właściwego postępowania z odpadami. – podkreśla Minister  Środowiska Andrzej Kraszewski.
 
Wdrożenie regulacji zawartych w ww. dyrektywie będzie się odbywać przez  zmianę lub uzupełnienie przepisów Kodeksu karnego, tzn. rozdziału  "Przestępstwa przeciwko środowisku" (Rozdział XXII), a także ustaw o  ochronie przyrody, o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz  ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod  groźbą kary.

Przestępstwa przeciwko środowisku mają często charakter transgraniczny.  Żeby przestępcy nie mogli wykorzystywać na swoją korzyść różnic  istniejących w przepisach w poszczególnych państwach członkowskich –  konieczna jest unifikacja prawa i współpraca. To samo dotyczy  przestępstw popełnianych przez przedsiębiorstwa, których siedziby mogą  znajdować się w innych państwach członkowskich.
 
Polska, jako członek UE, jest zobowiązana do wdrożenia dyrektywy do 26 grudnia 2010 roku.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj