Publikujemy listę uchwał, obowiązkowych, jak i fakultatywnych, które na podstawie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach rady gmin powinny lub mogą podjąć.

Uchwały obowiązkowe

1. Podstawa prawna: art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Ustawowy termin podjęcia uchwały: 6 miesięcy od dnia uchwalenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

2. Podstawa prawna: Art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Uchwała w spr. metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty*
Ustawowy termin podjęcia uchwały: Do końca 2012 r.

3. Podstawa prawna: Art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Uchwała dot. terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*
Ustawowy termin podjęcia uchwały: Do końca 2012 r.

4. Podstawa prawna: Art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Uchwała dot. wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji (terminu złożenia pierwszej deklaracji – zgodnie z art. 12 ustawy zmieniającej* – rada gminy może w tej uchwale określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji (art. 6n ust. 2).
Ustawowy termin podjęcia uchwały: Do końca 2012 r.

5. Podstawa prawna: Art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Uchwała w spr. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych , częstotliwość i sposób świadczenia usług*
Ustawowy termin podjęcia uchwały: Do końca 2012 r.

6. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Uchwała w spr. górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych (górne stawki opłat rada gminy określa, w przypadku, gdzie nie została podjęta uchwała na podstawie art. 6c ust. 1 i uchwała na podstawie art. 6a ust. 1 w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych) – rada gminy może stosować zróżnicowane stawki w zależności od gęstości zaludnienia na danym obszarze gminy oraz odległości od miejsca unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Ustawowy termin podjęcia uchwały: Brak

7. Podstawa prawna: Art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Uchwała dot. wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Ustawowy termin podjęcia uchwały: Brak

Uchwały nieobowiązkowe

8. Podstawa prawna: Art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Uchwała w spr. przejęcia od właścicieli nieruchomości wszystkich, albowskazanych obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz art. 5 ust. 1 pkt 4 (uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości)
Ustawowy termin podjęcia uchwały: Brak

9. Podstawa prawna: Art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Uchwała w spr. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Ustawowy termin podjęcia uchwały: Brak

10. Podstawa prawna: Art. 6d ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Uchwała w spr. podziału gminy na sektory
Ustawowy termin podjęcia uchwały: Brak

11. Podstawa prawna: Art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Uchwała w spr. rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz wysokości cen za te usługi
Ustawowy termin podjęcia uchwały: Brak

12. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Uchwała w spr. innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązków pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych (inny sposób udokumentowania obowiązków rada gminy określa, w przypadku, gdzie nie została podjęta uchwała na podstawie art. 6c ust. 1 i uchwała na podstawie art. 6a ust. 1 w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych)
Ustawowy termin podjęcia uchwały: Brak

*Jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w wyznaczonym czasie wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze

źródło: mos.gov.pl

—-
Więcej o nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach czytaj tutaj:
http://ustawa-odpadowa.komunalny.pl/
—-

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj