– Przed Warszawą stoją dziś dwa wyzwania: starać się przeciwdziałać zmianom klimatycznym oraz adaptować się do tych zmian, budując „odporność miasta”. Robimy to, wzmacniając błękitno-zieloną infrastrukturę – mówiła dyrektor Justyna Glusman, otwierając 6. Międzynarodowy Kongres Wodny IAHR. Impreza odbywa się pod patronatem Prezydenta m.st. Warszawy.

Justyna Glusman, Dyrektor Koordynator ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zieleni m.st. Warszawy mówiła, że wprowadzając elementy błękitno-zielonej infrastruktury, takie jak zielone dachy i fasady czy zrównoważona gospodarka wodą deszczową, miasto może przyczyniać się do ograniczenia skutków zmian klimatu oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Przypomniała, że w 2019 r. władze m.st. Warszawy przyjęły Strategię adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do 2030 r. z perspektywą do 2050 r.

Program ochrony zasobów wody Warszawy

Dyrektor Glusman podkreśliła kompleksowość m.st. Warszawy w podejściu do problemu niedoborów wody i zaprezentowała 6 filarów, w oparciu o które realizowany jest uruchomiony w roku 2020 program ochrony zasobów wody Warszawy:

  • dotacje na budowę zbiorników małej retencji służących zbieraniu wód opadowych
  • ochrona terenów naturalnej retencji (jeziora, rzeki, torfowiska, bagna czy tereny podmokłe)
  • rozpłytowywanie powierzchni nieprzepuszczalnych dla wody (m.in. poprzez zakładanie łąk miejskich, ogrodów deszczowych – na terenach Zarządu Zieleni m.st. Warszawy jest już blisko 100 ha łąk)
  • zmiana funkcji kanałów z drenującej na nawadniającą – np. tam, gdzie występuje niewielkie ryzyko lokalnych podtopień, nie są koszone rośliny wodne
  • zachowanie ujęć wody podziemnej (85 ogólnodostępnych ujęć wody oligoceńskiej czwartorzędowej)
  • dostosowanie procedur planistycznych, by zapobiec odwodnieniu miasta oraz zwiększyć retencję.
    Ponadto władze m.st. Warszawy – jak zauważyła Justyna Glusman – świadomie i planowo zarządzają brzegami Wisły. Stołeczny prawy brzeg Wisły to unikalna na skalę europejską ostoja przyrody o nazwie „Dolina Środkowej Wisły” – jest obszarem specjalnej ochrony ptaków, włączonym do projektu sieci Natura 2000.

System nowoczesnego zarządzania zielenią Warszawy

Warszawa postawiła na kompleksowy system nowoczesnego zarządzania zielenią, stanowiący wyróżnik na tle innych polskich miast, a nawet miast europejskich. Obejmuje on m.in. Kartę Praw Drzew zawierającą 7 standardów (publikacja już wkrótce), jak również Mapę Koron Drzew dostępną dla mieszkańców w miejskim serwisie mapowym. Dzięki zmapowaniu ponad 7 milionów Zarząd Zieleni m. st. Warszawy może skutecznie i racjonalnie zarządzać warszawskim drzewostanem.

Warto również wspomnieć o innych nowoczesnych narzędziach ułatwiających zarządzanie zielenią – Mapie Lokalizacji Pni Drzew, aplikacji MoDrzew czy Systemie Kategoryzacji Terenów Zieleni, który posłuży do stworzenia m.in.: wieloletniego planu zarządzania terenami zieleni, regulaminów parków oraz systemu informacji terenowej.

Jakość powietrza w Warszawie uległa poprawie

Warto wspomnieć o działaniach władz m.st. Warszawy, które mają na celu poprawę jakości powietrza w stolicy. Mieszkańcy otrzymują dotacje na wymianę pieców i kotłów oraz na odnawialne źródła energii. W 2020 r. wpłynęło aż 2221 wniosków ws. wymiany kopciuchów, z czego blisko 900 w samym grudniu.

Mimo ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 władzom m.st. Warszawy udało się wypłacić rekordową, jak do tej pory, kwotę dotacji w wysokości ponad 15 mln zł na wymianę kopciuchów. Zlikwidowano prawie 600 pieców w zasobie prywatnym i 186 kopciuchów w zasobie komunalnym. Do tego należy doliczyć 908 wniosków z roku ubiegłego oraz 1303 z bieżącego na realizację inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach, które nie są ogrzewane paliwem stałym albo olejem opałowym.

Cały czas prowadzona jest inwentaryzacja źródeł ogrzewania na terenie miasta. W 2020 r. przeprowadzono pilotażową inwentaryzację na Targówku we współpracy z Krajową Izbą Kominiarzy. W 2021 r. władze m.st. Warszawy planują dalsze działania, które pozwolą dokładnie ocenić, w jaki sposób ogrzewają się warszawiacy. Warto dodać, że analiza wyników stacji pomiarowych w stolicy wykazała, że jakoś powietrza w Warszawie w latach 2013-2020 uległa poprawie.

Kongres tym razem on-line

Szósta edycja Kongresu Wodnego (15-18 lutego) zorganizowana została pod hasłem „Hydro-Environment Research and Engineering. No Frames, No Borders”. Ze względu na trwającą pandemię kongres odbywa się online w formule spotkań z limitem miejsc w studiach zorganizowanych w Pałacu Staszica Polskiej Akademii Nauk, a także w stacjach Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, Wiedniu i Brukseli oraz na Uniwersytecie w Sheffield w Wielkiej Brytanii.

W Kongresie bierze udział ponad 400 specjalistów z 53 państw. Organizatorami tegorocznego wydarzenia są: PAN, SGGW i Instytut Geofizyki PAN. Kongresy IAHR są największymi europejskimi spotkaniami naukowców i inżynierów zajmujących się tematyką wody. Uczestnicy rozmawiają m.in. o tym, jak przewidzieć powódź i w zrównoważony sposób rozwijać miejskie systemy wodociągowe. W planie wydarzenia są sesje oraz webinary połączone z dyskusjami ze słuchaczami. Miejsca ciekawe pod względem inżynierii wodnej otrzymają wyróżnienia.

Czytaj więcej

Skomentuj