Ponad kilometr sieci wodociągowej wybudowano w pierwszym półroczu 2009 roku, kolejny kilometr jest w budowie. Przybyło także 993 metry kanalizacji sanitarnej. Na sieć wodociągową spółka PWiK Wodkan SA w Ostrowie Wielkopolskim zaplanowała w budżecie blisko 4,5 miliona złotych, na sanitarną – ponad 2 miliony.

Według planów w 2009 roku na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskim przybędzie 6,21 km sieci wodociągowej, sieć kanalizacyjna powstanie na odcinku 3 km. Na sesji 29 stycznia 2009 roku radni miejscy zaakceptowali „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2009- 2010”. Z planu wynika, że w 2009 na inwestycje spółka wyda 11 milionów 370 tysięcy złotych.

– Inwestycje związane z budową kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej są niezwykle ważne, także dla inwestycyjnego rozwoju miasta. Uzbrojenie terenu jest jednym z ważnych elementów przyciągających nowych mieszkańców. Choć – trzeba to podkreślić – są to środki, które zwracają się po kilkudziesięciu latach. Miasto Ostrów Wielkopolski skanalizowane jest w 94%, sieć wodociągowa jest w 99% – dodał zastępca prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Stanisław Krakowski.

Kluczową inwestycją WODKAN S.A. była budowa kolektora „A” na odcinku od ul. Kaliskiej do ul. Grabowskiej z likwidacją tymczasowej oczyszczalni ścieków typu „BIOBLOK” i przepompowni przy ul. Witosa.

– Od zakończenia tej inwestycji ścieki sanitarne z domów płyną kolektorem zwanym A o średnicy rurociągu od 600mm do 1000 mm, na przepompownię przy ulicy Gdańskiej i dalej do oczyszczalni w Rąbczynie. To bardzo ważna inwestycja, ale też kosztowna. Pochłonęła ponad 3 miliony złotych – mówi Małgorzata Gregorek, dyrektor techniczny PWIK Wodkan SA w Ostrowie Wielkopolskim.

Ostatni etap budowy do ulicy Grabowskiej ( wzdłuż Witosa) została odebrana 26 maja 2009r. Osobną pozycję stanowią inwestycje na Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie.

– Zabudowa układu kogeneracyjnego, który produkując w skojarzeniu energię cieplną i elektryczną na bazie energii chemicznej zawartej w biogazie, a powstającej w czasie fermentacji osadów ściekowych, pozwoli zaopatrywać oczyszczalnię w energię elektryczną oraz ciepło wykorzystywać do procesów technologicznych – wyjaśnia Radosław Torzyński, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Zgodnie z podpisaną umową na wykonanie układu kogeneracyjnego w wariancie pod klucz czyli projekt i wykonanie, uruchomienie kogeneracji ma nastąpić do 26 maja 2010r.

– Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym który jest załącznikiem do umowy, trwają obecnie prace projektowe oraz niezbędne uzgodnienia techniczne, w tym uzyskiwanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, które mają się zakończyć wydaniem decyzji pozwolenia na budowę układu kogeneracyjnego – do końca września 2009r. Wtedy rozpoczną się roboty budowlane związane z wybudowaniem budynku kogeneratorów, roboty branży elektrycznej, sanitarnej i automatyki, zostanie wybudowana elektroenergetyczna linia kablowa, zostaną zmodernizowane główne rozdzielnice elektroenergetyczne i układy pomiarowo – rozliczeniowe energii elektrycznej, w tym na potrzeby potwierdzania produkcji energii ze źródła odnawialnego oraz zostaną dostarczone i uruchomione wysokosprawne moduły kogeneracyjne – wyjaśnia Jacek Nasiadek, prezes PWIK Wodkan SA.

źródło: ostrow-wielkopolski.um.gov.pl


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj