Bezpłatne szkolenia dla wnioskujących o pieniądze na gospodarkę odpadami zostaną przeprowadzone 12 kwietnia i 26 kwietnia w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Samorządy oraz firmy świadczące dla nich usługi od 29 marca mogą wnioskować o unijne wsparcie na gospodarkę odpadami komunalnymi. Zarezerwowana kwota wynosi 10 mln zł.

NFOŚiGW zorganizuje dwa szkolenia dla beneficjentów. Omówiony na nich zostanie m.in. regulamin konkursu, system oceny i procedura oraz kryteria wyboru projektów, wniosek o dofinansowanie, pomoc publiczna oraz procedury zawierania umów z wykonawcami. Zapisać należy się do 10 kwietnia.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone dwa rodzaje projektów. Pierwszym z nich są inwestycje dotyczące punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), które będą obsługiwać powyżej 20 tys. mieszkańców lub wartość ich kosztów kwalifikowanych będzie większa niż 2 mln zł (wymagane jest spełnienie przez projekt co najmniej jednego ze wskazanych warunków).

Drugie to przedsięwzięcia dotyczące innych elementów niż wyłącznie PSZOK-i, dla których wartość kosztów kwalifikowanych będzie większa niż 8 mln zł. Ponadto wnioskodawcy będą mogli ubiegać się w NFOŚiGW o pożyczki ze środków krajowych uzupełniające dofinansowanie unijne przygotowywanych projektów.

Źródłem unijnych dotacji, które do końca tego roku powinien przyznać NFOŚiGW, jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, które wdrażane jest w porozumieniu i zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska. Nabór zakończy się 28 maja.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj