Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie otrzyma dofinansowanie z Funduszu Spójności na realizację projektu Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem miasta Trzebiatów.

29 marca w Koszalinie sekretarz stanu w MŚ Stanisław Gawłowski podpisał Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej  w sprawie przyznania dofinansowania projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców gminy Trzebiatów, zmniejszenie częstotliwości wylewów wód wezbraniowych rzeki Regi, a także poprawa warunków produkcji rolniczej w dolinie Regi. Realizacja projektu zakłada kompleksową odbudowę koryta rzeki i wałów przeciwpowodziowych. Inwestycje obejmą także wyremontowanie kanału Ulgi i budowli regulujących przepływ wody w korycie rzeki.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach POIiŚ 2007 – 2013, priorytet III – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, działanie 3.1 – Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi ponad 22 miliony złotych.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj