3 listopada br. odbyło się w Ministerstwie Gospodarki inauguracyjne spotkanie Zespołu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej. Obradom przewodniczyła Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej, podsekretarz stanu w MG Hanna Trojanowska.

Budowa elektrowni jądrowych w Polsce to według wiceminister Trojanowskiej odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną i wymagania środowiskowe. – Dla zaspokojenia zapotrzebowania na energię po racjonalnych kosztach i z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska, musimy myśleć o synergii wszystkich technologii wytwórczych, w tym technologii jądrowych – powiedziała. Wg szacunków MG, do 2030 r. zapotrzebowanie na energię wzrośnie o 57 proc., do poziomu 202 TWh.

Wdrażanie energetyki jądrowej w naszym kraju będzie przebiegało w 7 etapach, obejmujących: opracowanie Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, stworzenie infrastruktury prawnej i instytucjonalnej, przygotowania do budowy pierwszej elektrowni jądrowej, realizację inwestycji, bezpieczną eksploatację elektrowni, następnie jej likwidację oraz wdrożenie docelowych rozwiązań związanych z gospodarka wypalonym paliwem.

– Uruchamiając Program Energetyki Jądrowej podejmujemy zobowiązanie na ponad 100 lat – poinformowała wiceminister Trojanowska. Jak podkreśliła, przygotowania do tego przedsięwzięcia wymagają ogromu pracy i ścisłej kooperacji wielu różnych instytucji. Powołany przez premiera Zespół do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej ma być platformą takiej współpracy.

Do jego zadań należeć będzie m.in.:
– formułowanie wniosków dotyczących udziału energetyki jądrowej w krajowym systemie elektroenergetycznym,
– przeprowadzanie analiz obowiązujących regulacji prawnych oraz formułowanie opinii w zakresie dostosowania prawa do wymagań i potrzeb wynikających z wdrażania energetyki jądrowej,
– proponowanie rozwiązań w zakresie organizacji procesu budowy i eksploatacji obiektów energetyki jądrowej.

Uczestnicy spotkania zgodnie podkreślili konieczność przeprowadzenia szerokiej kampanii informacyjnej i edukacyjnej poświęconej pokojowemu wykorzystaniu energii jądrowej.

W skład Zespołu wchodzą: Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej, Główny doradca Prezesa Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa energetycznego, przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Państwowej Agencji Atomistyki, Urzędu Regulacji Energetyki oraz ministerstw Infrastruktury, Finansów, Zdrowia, Spraw Zagranicznych, Skarbu Państwa, Środowiska, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Edukacji Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Gospodarki.

Przewodniczący Zespołu będzie przedstawiał do 31 marca każdego roku roczne sprawozdania Prezesowi Rady Ministrów.

źródło: mg.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj