Komisja Europejska podjęła dzisiaj decyzję w sprawie przedstawionego przez Polskę nowego krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji dwutlenku węgla na okres 2008-2012 w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji.

Komisja nie miała żadnych zastrzeżeń do planu. Unijny system handlu uprawnieniami do emisji gwarantuje, że pułapy emisji gazów cieplarnianych sektorów energii i przemysłu zostają zmniejszone jak najmniejszym kosztem dla gospodarki, pomagając tym samym Unii Europejskiej i jej członkom w wypełnieniu zobowiązań w tym zakresie.

Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard stwierdziła: „Bardzo cieszy mnie, że Polska zdecydowała się przedłożyć plan rozdziału uprawnień zgodny z metodyką stosowaną w odniesieniu do pozostałych państw członkowskich. Decyzja Komisji daje pewność polskim przedsiębiorstwom i – co najważniejsze – gwarantuje zachowanie integralności środowiskowej unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Bardzo doceniam zaangażowanie ministra Andrzeja Kraszewskiego i jego służb w osiągnięcie tego korzystnego dla obu stron wyniku.”

W decyzji wydanej w 2007 r. Komisja stwierdziła, że pewne aspekty polskiego krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji nie spełniały warunków zawartych w dyrektywie w sprawie handlu uprawnieniami do emisji (zob. IP/07/412). Polska wystąpiła o unieważnienie dotyczącej jej decyzji do Sądu Pierwszej Instancji.

Dnia 23 września 2009 r. Sąd Pierwszej Instancji unieważnił pierwszą decyzję Komisji, zaś dnia 3 grudnia 2009 r. Komisja odwołała się od tego wyroku, powołując się na szereg przyczyn prawnych (zob. Pytania i odpowiedzi dotyczące odwołania Komisji). Odwołanie jest rozpatrywane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Jednocześnie dnia 11 grudnia 2009 r. Komisja przyjęła decyzję odrzucającą pierwotny krajowy plan rozdziału uprawnień (zob. IP/09/1907). Uwzględniając wyroki Sądu Pierwszej Instancji, w obecnej decyzji nie wskazano konkretnych zmian w planach, jakie Komisja byłaby skłonna zaakceptować.

W związku z nieprzyjęciem planu dnia 9 kwietnia 2010 r. Polska przedłożyła nowy krajowy plan rozdziału uprawnień.

Nowy krajowy plan rozdziału uprawnień jest zgodny z warunkami określonymi w dyrektywie oraz z decyzją Komisji z 2007 r. W planie utrzymano całkowitą liczbę uprawnień na poziomie 208,5 Mt rocznie. Jedyna zmiana w porównaniu do poprzedniego planu dotyczy niektórych przepisów technicznych rządzących rezerwą uprawnień nieprzydzielonych przedsiębiorstwom.

Komisja postanowiła zatem nie wnosić żadnych zastrzeżeń do nowego planu.

Wszystkie decyzje w całości można znaleźć na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/2nd_phase_ep.htm


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj