Wpływ na zmianę cen paliw płynnych miało wiele czynników. Przede wszystkim były to sytuacja geopolityczna na świecie oraz odkrywanie nowych złóż ropy naftowej.

Mówiąc o zmieniających się cenach paliw, mamy najczęściej na myśli fluktuację wartości paliw płynnych wykorzystywanych przede wszystkim w transporcie. Zaliczają się do tego głównie benzyna i olej napędowy, choć istnieje również znaczna liczba użytkowników pojazdów korzystających z LPG. Postępująca globalizacja z pewnością bardzo mocno przyczynia się do intensyfikacji poziomów cen. Oddziałują na to także inne czynniki, takie jak problemy z wydobyciem ze znaczących złoż, utrudnienia w zakresie transportu surowców energetycznych czy ewentualne konflikty międzypaństwowe. W pewnym momencie do wymienionych czynników dołączą również kwestie związane z postępującym pomniejszaniem się zasobności eksploatowanych złóż oraz wzrostem kosztów wydobycia, wynikającym choćby z konieczności pogłębiania kopalń lub odwiertów. Warto przyjrzeć się, jak następowały po sobie kolejne zmiany wartości najważniejszych z paliw. Tego rodzaju dane statystyczne pozwalają często dostrzec zależności, które mogą pomóc w predykcji zachowania się cen w obliczu kolejnego – podobnego do tego z przeszłości – kryzysu. 

Ostatnie 150 lat

Na rysunku przedstawiono zachowanie się ceny ropy naftowej (uśrednionej) na przestrzeni dość długiego czasu, wynoszącego w tym wypadku ponad 150 lat. Widać na nim liczne wzrosty oraz spadki wartości, co wiąże się najczęściej z pewnymi wydarzeniami na świecie. Linia czerwona wyznacza w tym przypadku fluktuację ceny w przeliczeniu na obecną wartość dolara, natomiast niebieska krzywa odpowiada wartości bazowej waluty w danym roku rozliczeniowym. 

Najwyższej wznoszące się dotychczas wybicie ceny miało miejsce kilka lat po rozpoczęciu wydobycia tego surowca na skalę przemysłową w szybie utworzonym przez Edwina L. Drake’a w Titusville w Pensylwanii. Cena niemal natychmiast poszybowała w górę. Było to przełomowe wydarzenie, które znacząco przyspieszyło rozwój zarówno branży wydobywczej w odniesieniu do ropy naftowej, jak i wielu innych branż wykorzystujących ten surowiec. Ugruntowywanie eksploatacji w danym regionie oraz rozszerzanie zasięgu na inne pola, na których dowiedziono występowania ropy naftowej, pozwoliły na stopniowe obniżanie cen. Należy w tym miejscu zauważyć, iż we wskazywanym czasie (blisko 150 lat temu) metody poszukiwania nowych złóż oraz ich weryfikacji znacznie odbiegały od tych znanych nam obecnie. Nie oznacza to jednak, że odkrywanie kolejnych pól graniczyło z cudem, gdyż ówczesne złoża, które obecnie często już nie istnieją, były zwykle posadowione płytko pod powierzchnią ziemi. 

Rosja wchodzi do gry

W latach 1880-1890 nastąpiły wzmożona eksploatacja ropy naftowej na terenie obecnej Rosji oraz jej późniejszy eksport. W kolejnych latach doszło do kolejnych odkryć oraz rozpoczęcia wydobycia, tym razem jednak na terenie dzisiejszej Indonezji. Oba te zdarzenia wpłynęły na obniżanie się ich wartości z uwagi na pojawiającą się konkurencję oraz nasycanie rynku, który wówczas nie był jeszcze aż tak bardzo chłonny jak obecnie. 

Na przełomie wieków doszło do kole...